Zniesienie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2023.46

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 sierpnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 28 sierpnia 2023 r.
w sprawie zniesienia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088 i 1489) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1407, 1429 i 1641) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Znosi się Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie.
§  2. 
Traci moc zarządzenie nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie (Dz. Urz. KGSG poz. 20, z późn. zm. 1 ).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2023 r.
1 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2002 r. poz. 37, z 2004 r. poz. 31, z 2005 r. poz. 41, z 2008 r. poz. 66, z 2009 r. poz. 38, z 2010 r. poz. 6, z 2012 r. poz. 10, z 2013 r. poz. 11, z 2014 r. poz. 57, z 2015 r. poz. 11, 23, 59 i 90, z 2016 r. poz. 59 i 111, z 2017 r. poz. 3 i 20, z 2018 r. poz. 43, z 2020 r. poz. 10, 13 i 60, z 2021 r. poz. 33, z 2022 r. poz. 58 oraz z 2023 r. poz. 18 i 22.