Dz.Urz.MS.2018.63

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie zniesienia Aresztu Śledczego w Sanoku

Na podstawie art. 208 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, 666, 768 i 1452) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Z dniem 31 marca 2018 r. znosi się Areszt Śledczy w Sanoku, z siedzibą w Sanoku przy ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4, 38-500 Sanok, województwo podkarpackie, zwany dalej "Aresztem", podległy dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie, zwanemu dalej "Dyrektorem Okręgowym".
2.  Nieruchomość Aresztu zostanie zagospodarowana zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.).
3.  Czynności likwidacyjne, które wykonuje dyrektor Aresztu, kończą się z dniem 31 marca 2018 r.
§  2.  Mienie ruchome Aresztu zostanie zagospodarowane zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu likwidowanego Aresztu zostanie określone w odrębnej decyzji.
§  3. 
1.  Należności i zobowiązania likwidowanego Aresztu przejmuje z dniem 31 marca 2018 r. zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Minister Sprawiedliwości i będą one finansowane z części 37 Sprawiedliwość, dział 755 Wymiar Sprawiedliwości rozdział 75512 Więziennictwo.
2.  Dokumentacja finansowo-księgowa oraz dokumentacja dotycząca spraw pracowniczych i funkcjonariuszy, w zakresie niepodlegającym archiwizacji, zostanie przejęta przez dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Załęskiej 76, 35-322 Rzeszów, województwo podkarpackie, podległego Dyrektorowi Okręgowemu.
§  4.  Nadzór merytoryczny, finansowy i organizacyjny nad czynnościami, o których mowa w zarządzeniu, sprawuje Dyrektor Okręgowy.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.