Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUM.2007.4.27

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 listopada 2007 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 18 października 2007 r.
w sprawie zmian w decyzjach o utworzeniu punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834) ogłasza się informację o zmianach w decyzjach o utworzeniu punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 września 2007 r., stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK 

INFORMACJA O ZMIANACH W DECYZJACH O UTWORZENIU PUNKTÓW LEGALIZACYJNYCH

w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.
Lp.Numer decyzji zmieniającejData decyzjiData ważności decyzjiNumer decyzji zmienianejNazwa i adres podmiotu, na którego wniosek został utworzony punkt legalizacyjnyAdres punktu legalizacyjnegoRodzaj przyrządu pomiarowego, którego legalizacją dokonuje się w punkcie legalizacyjnym
1.ZUPL

5/2007

2007-09-062010-02-20UPL

59/2007

Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego Dystrybucje Sp. z o.o.

26-110 Skarżysko-Kamienna

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51

26-110 Skarżysko-Kamienna,

ul. Szydłowiecka 26 A

liczniki energii elektrycznej czynnej

prądu przemiennego