Dz.Urz.MIniR.2018.35

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych

Na podstawie art. 193 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089) ogłasza się zmiany w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych, wprowadzone w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., stanowiące załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

Zmiany w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych, wprowadzone w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).