Zmiany w cenniku nr 7-Z/92 "Energia elektryczna SWW 0311".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1994.5.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 marca 1994 r.

KOMUNIKAT Nr 7/94
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 18 lutego 1994 r.
w sprawie zmian w cenniku nr 7-Z/92 "Energia elektryczna SWW 0311".

Komunikuje się, że decyzją nr 2/GN-Z/94 Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1994 r. w sprawie zmian w cenniku nr 7-Z/92 "Energia elektryczna SWW 0311" postanowiono, co następuje:
1. 1
W cenniku nr 7-Z/92 "Energia elektryczna SWW 0311",

postanowiono, co następuje:

1. W cenniku nr 7-Z/92 "Energia elektryczna SWW 0311", zatwierdzonym decyzją nr 13/GN-Z/92 Ministra Finansów z dnia 26 października 1992 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 16, poz. 85) ustala się nowe urzędowe ceny energii elektrycznej, jak w załączniku do niniejszego komunikatu.

2. Ceny urzędowe ustalone decyzją nr 2/GN-Z/94 dotyczą zarówno podatników podatku od towarów i usług, jak również jednostek zwolnionych z tego podatku na podstawie odrębnych przepisów. Cenę bez podatku od towarów i usług oblicza się przez pomniejszenie ceny urzędowej o ustaloną w wyż. wym. decyzji kwotę podatku od towarów i usług.

3. Z dniem wejścia w życie decyzji straciła moc decyzja nr 26/GN-Z/93 Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1993 r. w sprawie zmian w cenniku nr 7-Z/92 "Energia elektryczna SWW 0311" (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 22, poz. 94).

Decyzja weszła w życie z dniem 15 lutego 1994 r., z tym że miesięczne opłaty eksploatacyjne w wysokości określonej w ust. 5 załącznika do komunikatu, stosuje się od dnia 1 marca 1994 r.

ZAŁĄCZNIK 2

W cenniku nr 7-Z/92 "Energia elektryczna SWW 0311" wprowadza się następujące zmiany:

1.
W pkt. 11, 12, 13 i 14 stawki mocy i energii elektrycznej ustala się, jak niżej:
Sym

bol tary

fy

Stawki mocyStawki energii zł/kW.h
UmownejObrach. pobranej zł/kW/m-cPobranej ponad moc umowną zł/kW/m-cCało

dobowej

SzczytowejPoza szczytowejDziennejNocnej
zł/kW/rokzł/kW/m-c
A2111a184.560,-15.380,-44.610,-76.900,-677,-----
b 12.074,02 1.006,17 2.918,415.030,84 44,29----
A2211a184.560,-15.380,-44.610,-76.900,--1.007,-538,---
b 12.074,02 1.006,17 2.918,41 5.030,84- 65,88 35,20--
A2311a184.560,-15.380,-44.610,-76.900,--1.007,--545,-276,-
b 12.074,02 1.006,17 2.918,41 5.030,84- 65,88- 35,65 18,06
B1112a----1.000,-----
b---- 65,42----
B2112a203.040,-16.920,-46.140,-84.600,- 686,-----
b 13.282,99 1.106,92 3.018,50 5.534,58 44,88----
B2212a203.040,-19.92046.140,-84.600,--1.083,-538,---
b 13.282,99 1.106,92 3.018,50 5.534,58- 70,85 35,20--
B2312a203.040,-16.920,-46.14084.600,--1.083,--592,-308,-
b13.282,991.106,923.018,505.534,58- 70,85- 38,7320,15
C2113a223.080,-18.590,-61.530,-92.950985,-----
b 14.594,02 1.216,17 4.025,33 6.080,84985,-----
C22a13a223.080,-18.590,-61.530,-92.950-1.476,-799,---
b 14.594,02 1.216,17 4.025,33 6.080,84- 96,56 52,27--
C22b13a223.080,-18.590,-61.530,-92.950---1.000,-554,-
b 14.594,02 1.216,17 4.025,33 6.080,84---65,42 36,24
C1114a----1.430,-----
b---- 93,55----
C12a14a-----1.769,-815,---
b----- 115,73 53,32--
C12b14a-------1.599,-616,-
b------- 104,61 40,30

a - cena

b - w tym: kwota podatku od towarów i usług

2.
W pkt. 14a stawki opłat za pobrana energię czynną ustala się, jak niżej:
Poz.Rodzaj taryfyJednostka miaryTaryfa
G11G12
Stawki opłat ta pobraną energię czynną:
1.- całodobowąazł/kWh1.118,--
b 73,14-
2.- dziennąazł/kWh-1.317,-
b- 86,16
3- nocnąazł/kWh- 485,-
b- 31,73

a - cena

b - w tym: kwota podatku od towarów i usług

3.
W pkt 15 stawki taryfowe mocy i energii elektrycznej, jak niżej:
Sym

bol taryfy

P.Opłata zł/ 1A/m-cStawki energii zł/kW.h
przy instalacjiCałodobowejSzczyt

we

Poza szczyt

owej

Dzien

nej

Nocnej
1 fazowej3 fazowej
C0115a16.920,-10.760,-923,-----
b 1.106,92 703,93 60,38----
C02a15a16.920,-10.760,--1.461,-769,---
b 1.106,92 703,93- 95,58 50,31--
C02b15a16.920,-10.760,----1.107,-600,-
b 1.106,92 703,93--- 72,42 39,25

a - cena

b - w tym kwota podatku od towarów i usług

4.
W pkt 16.6 w taryfie ryczałtowej R opłatę za energię czynną całodobową w zł/kW.h ustala się w wysokości, jak niżej:

cena - 1.888,-

w tym: kwota podatku od towarów

i usług - 123,51,-

5.
W pkt. 17.3 miesięczne opłaty eksploatacyjne w zł ustala się w wysokości, jak niżej:
cenaw tym kwota podatku od towarów i usług
a) za dwuskładnikowy układ sumująco-

rejestrujący)

309.580,-20.252,90
b) za dwuskładnikowy układ sumujący280.490,-18.349,81
c) za każdy następny składnik układu

sumująco-rejestrującego lub sumującego

61.810,- 4.043,64
d) za układ mocy do pomiarów pośrednich i

bezpośrednich

- jednostrefowy268.190,-17.545,14
- wielostrefowy309.580,-20.252,90
e) za układ ze wskaźnikiem mocy do pomiarów

bezpośrednich:

- jednostrefowy144.300,- 9.440,19
-wielostrefowy164.995,-10.794,07
f) za układ bez wskaźnika mocy do pomiarów

pośrednich i półpośrednich

- jednostrefowy103.335,- 6.760,23
- wielostrefowy124.025,- 8.113,79
g) za układ bez wskaźnika mocy do pomiarów

bezpośrednich

- jednostrefowych przy:
- instalacji 1-fazowej 6.865,- 449,11
- instalacji 3-fazowej 11.005,- 719,95
- wielostrefowy przy:
-instalacji 1-fazowej 15.925,-1.041,82
- instalacji 3-fazowej 21.745,-1.422,57
6. W pkt 18.3. opłaty za sprawdzenie stanu

technicznego instalacji, urządzeń

odbiorczych lub wewnętrznej linii

zasilającej ustala się, jak niżej:

- grupy taryfowej A2.357.000,- 425.032,79
- grupy taryfowej B1.881.745,- 339.331,07
- grupy taryfowej C i G:
- przy rozliczeniach według taryf:
- jednoczłonowych 117.500,- 21.188,52
- dwuczłonowych 470.640,- 84.869,51
7. W pkt. 18.4 ustala się opłaty, jak niżej:
za licznik do pomiaru:
a) bezpośredniego (i zegar) 117.825,- 21.247,13
b) półpośredniego i pośredniego (i zegar) 469.520,- 84.667,54
8. W pkt. 18.5. ustala się nowe opłaty, jak

niżej:

- układ pomiarowy bezpośredni (bez

wskaźnika mocy)

54.685,- 9.861,23
- inne układy pomiarowe 470.640,- 84.869,51
9. W pkt. 18.6 ustala się opłaty, jak niżej:
a)za licznik do pomiaru bezpośredniego 235.640,- 42.492,46
b) za licznik do pomiaru półpośredniego

lub średniego

704.995,- 127.130,25
c) za licznik z nadajnikiem impulsów

sumator lub rejestrator

2.352.500,- 424,401,64
10.
Pkt 18.9 otrzymuje brzmienie:

"18.9.1. Za przekroczenie terminu płatności rachunków za energię elektryczną (w tym rat w ramach rozliczeń planowych) za każdy dzień opóźnienia nalicza się opłatę:

a) dla odbiorców dokonujących wpłat w kasach pocztowych, bankowych lub placówkach dostawcy w wysokości 0,2% kwoty należności. Opłatę tę dolicza się do bieżącej wpłaty należności,

b) dla odbiorców rozliczanych w trybie bezgotówkowym w wysokości 1/270 rocznej stopy procentowej odsetek ustawowych określonej w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. Stawkę procentową zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Opłata ta może być doliczona do bieżącej wpłaty należności.

18.9.2. Stosowanie opłat, o których mowa w pkt 18.9.1., wyklucza naliczanie odsetek ustawowych."

11.
W pkt 18.10 ustala się opłatę, jak niżej:

cena - 22.740,- zł

w tym podatek od towarów i usług - 4.100,66 zł

12.
W pkt 18.11 ustala się opłatę, jak niżej:

cena - 56.970,- zł

w tym podatek od towarów i usług - 3.727,01 zł

13.
W pkt 18.12. ustala się opłatę, jak niżej:

cena - 223.200,- zł

w tym podatek od towarów i usług - 40.249,18 zł

14.
W pkt 18.13 otrzymuje brzmienie:

"18.13. Za złożenie przez dostawcę nowych plomb - w miejsce plomb zerwanych lub naruszonych - na jakiejkolwiek części urządzenia odbiorczego, wewnętrznej linii zasilającej lub na urządzeniu pomiarowym znajdującym się w pomieszczeniach użytkowych tylko przez jednego odbiorcę, za którego stan odbiorca ten odpowiada, pobiera się opłatę:

- gdy zawiadomiono o tym fakcie dostawcę

cena - 63.770,- zł

w tym: kwota podatku od towarów i usług - 11.499,51 zł

- gdy nie zawiadomiono o tym fakcie dostawcy

cena - 637.720,- zł

w tym: kwota podatku od towarów i usług - 114.998,69 zł".

15.
W pkt 18.19 ustala się opłatę, jak niżej:

cena - 194.860,- zł

w tym: kwota podatku od towarów i usług - 35.138,69 zł

1 Pkt 1 zmieniony przez obwieszczenie Ministerstwa Finansów z dnia 17 marca 1994 r. w sprawie sprostowania błędów (Dz.Urz.MF.94.7.22).
2 Załącznik zmieniony przez obwieszczenie Ministerstwa Finansów z dnia 17 marca 1994 r. w sprawie sprostowania błędów (Dz.Urz.MF.94.7.22).