Zmiany w cenniku nr 5-Z/84 "Gaz z koksowni i gazokoksowni SWW 0221-11. Gaz ziemny SWW 0232-3".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1994.5.15

Akt utracił moc
Wersja od: 25 lutego 1994 r.

KOMUNIKAT Nr 5/94
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 18 lutego 1994 r.
w sprawie zmian w cenniku nr 5-Z/84 "Gaz z koksowni i gazokoksowni SWW 0221-11. Gaz ziemny SWW 0232-3".

Komunikuje się, że decyzją nr 3/GN-Z/94 Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1994 r. w sprawie zmian w cenniku nr 5-Z/84 "Gaz z koksowni i gazokoksowni SWW 0221-11. Gaz ziemny SWW 0232-3" postanowiono, co następuje:
1.
W cenniku nr 5-Z/84 "Gaz z koksowni i gazokoksowni SWW 0221-11. Gaz ziemny SWW 0232-3", zatwierdzonym decyzją nr DC-Z/9/.84 Ministra do Spraw Cen z dnia 14 lutego 1984 r. (Dz. Urz. Cen Nr 2-3-4, poz. 10), ustala się nowe urzędowe ceny paliw gazowych, jak w załączniku do niniejszego komunikatu.
2.
Ceny urzędowe ustalone decyzją nr 3/GN-Z/94 dotyczą zarówno podatku od towarów i usług, jak również jednostek zwolnionych z tego podatku na podstawie odrębnych przepisów. Cenę bez podatku od towarów i usług oblicza się przez pomniejszenie ceny urzędowej o ustaloną w wyż. wym. decyzji kwotę podatku od towarów i usług.

Z dniem wejścia w życie decyzji, tj. z dniem 15 lutego 1994 r., straciła moc decyzja nr 24/GN-Z/93 Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1993 r. w sprawie zmian w cenniku nr 5-Z/84 "Gaz z koksowni i gazokoksowni SWW 0221-11. Gaz ziemny SWW 0232-3" (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 22, poz. 92).

ZAŁĄCZNIK

W cenniku nr 5-Z/84 "Gaz z koksowni i gazokoksowni SWW 0221-11. Gaz ziemny SWW 0232-3" wprowadza się następującej zmiany:
1.
W pkt. 3.1. ustala się nowe opłaty za gaz koksowniczy surowy, jak niżej:

za dostawy w okresie I i IV kwartału

cena - 308.990,- zł/1000 m3

w tym kwota podatku od towarów

i usług - 20.214,30 zł/1000 m3

za dostawy w okresie II i III kwartału

cena -210.100,- zł/1000 m3

w tym kwota podatku od towarów

i usług - 13.744,86 zł/1000 m3

2.
w pkt 3.3.1. ustala się nowe bonifikaty udzielane przez producenta - dystrybutorowi za przekroczenie zanieczyszczenia, jak niżej:
Poz.Przy przekroczeniu dopuszczalnej zawartości naftalenu w g/100 m3Bonifikata w zł 1000 m3
cenaw tym kwota podatku od towarów i usług
1do 5 g495,-32,38
2od 5,1 do 10 g594,-38,86
3od 10,1 do 15 g692,-45,27
4od 15,1 do 20 g791,-51,75
5powyżej 20 g989,-64,70
3.
W pkt 3.3.3. ustala się nowe opłaty dodatkowe za obniżenie przez producenta dopuszczalnej zawartości naftalenu, jak niżej:
Poz.Za obniżenie dopuszczalnej zawartości naftalenu określonego w g/100 m3Opłata dodatkowa

w zł/1000 m3

cenaw tym kwota podatku od towarów i usług
1do 5 g49532,38
2od 5,1 do 10 g594,-38,86
3od 10,1 do 15 g692,-45,27
4od 15,1 do 20 g791,-51,75
5powyżej 20 g989,-64,70
4.
W pkt 3.4.1. ustala się nową opłatę dodatkową za gaz koksowniczy wstępnie oczyszczony z siarkowodoru, jak niżej:

cena - 23.485,- zł/1000 m3

w tym kwota podatku od towarów

i usług - 2.536,40 zł/1000 m3

5.
w pkt 3.4.2. ustala się nową opłatę dodatkową za gaz koksowniczy całkowicie oczyszczony z siarkowodoru, jak niżej:

cena - 61.798,- zł/1000 m3

w tym kwota podatku od towarów

i usług - 4.042,86 zł/1000 m3

6.
W pkt 3.5. ustala się nową opłatę dodatkową za dostawę gazu koksowniczego o podwyższonym ciśnieniu, jak niżej:

- przy ciśnieniu 2 atm

cena - 23.485,- zł/1000 m3

w tym kwota podatku od towarów

i usług - 1.536,40 zł/1000 m3

- przy ciśnieniu od 10 do 12 atm

cena - 123.585,- zł/1000 m3

w tym kwota podatku od towarów

i usług - 8.085,00 zł/1000 m3

7.
W pkt. 3.6.1. wyraz "karę" zastępuje się wyrazem "opłatę dodatkową", wyraz "karom" wyrazami "opłatom dodatkowym"

Wysokość tej opłaty ustala się, jak niżej:

cena - 49.434,- zł/1000 m3

w tym kwota podatku od towarów

i usług - 3.234,00 zł/1000 m3

8
W pkt. 3.6.3. ustala się nową opłatę dodatkową za każdy m3 gazu nieodebranego przez dystrybutora w stosunku do plan, jak niżej:

cena - 49.434,- zł/1000 m3

w tym kwota podatku od towarów

i usług - 3.234,00 zł/1000 m3

9
W pkt. 3.6.4. ustala się nowe bonifikaty za każdy m3 nadwyżki gazu, jak niżej:

cena - 79.090,- zł/1000 m3

w tym kwota podatku od towarów

i usług - 5.174,11 zł/1000 m3

10.
Skreśla się pkt 3.6.6.
11.
W pkt 4.1. ustala się nowe opłaty za gaz ziemny, jak niżej:

za dostawy w okresie I i IV kwartału

cena - 617.925,- zł/1000 m3

w tym kwota podatku od towarów

i usług - 40.425,00 zł/1000 m3

za dostawy w okresie II i III kwartału

cena - 395.472,- zł/1000 m3

w tym kwota podatku od towarów

i usług - 25.872,00 zł/1000 m3

12.
W pkt. 4.3. ustala się nową opłatę za przetłaczanie gazu o podwyższonym ciśnieniu, jak niżej:

cena - 45.727,- zł/1000 m3

w tym kwota podatku od towarów

i usług - 2.991,46 zł/1000 m3

13.
Skreśla się pkt 4.4.