Zmiany terytorialne Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Knyszyńska".

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2013.2.19

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 3 stycznia 2013 r.
w sprawie zmian terytorialnych Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Knyszyńska"

ZO-731-1/2013

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. z 2011 r., Dz. U. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§  1.
1.
W związku z wystąpieniem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku o dokonanie korekty zasięgu Leśnego Kompleksu Promocyjnego (LKP) "Puszcza Knyszyńska", wynikającym z realizowania przez Nadleśnictwo Krynki wielu działań zgodnych z ideą leśnych kompleksów promocyjnych, przyłącza się ww. nadleśnictwo do Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Knyszyńska". Wobec powyższego ustala się, że LKP "Puszcza Knyszyńska" obejmuje:
*
Nadleśnictwo Supraśl - pow. 17 455 ha, w tym: obręb leśny Sokółka (pow. 9937 ha) oraz obręb leśny Supraśl (pow. 7518 ha);
*
Nadleśnictwo Dojlidy - pow. 16 109 ha, w tym: obręb leśny Dojlidy (pow. 8591 ha) oraz obręb leśny Katrynka (pow. 7518 ha);
*
Nadleśnictwo Czarna Białostocka - pow. 13 922 ha, w tym: obręb leśny Czarna Białostocka (pow. 6983 ha) oraz obręb leśny Złota Wieś (pow. 6939 ha);
*
Nadleśnictwo Krynki - pow. 14 833 ha, w tym obręb leśny Krynki (pow. 14 833 ha).
2.
LKP "Puszcza Knyszyńska" tworzą lasy będące w zarządzie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Łącznie powierzchnia LKP "Puszcza Knyszyńska" wynosi 62 319 ha.
§  2.
1.
Celem działania LKP "Puszcza Knyszyńska" jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, ochrona zasobów przyrody w lasach oraz edukacja leśna społeczeństwa.
2.
LKP "Puszcza Knyszyńska" jest obszarem funkcjonalnym o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym.
§  3.
Zobowiązuje się Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku do:
1)
opracowania jednolitego programu gospodarczo-ochronnego LKP "Puszcza Knyszyńska";
2)
przekazania programu, o którym mowa w punkcie 1, nadleśniczym nadleśnictw: Supraśl, Dojlidy, Czarna Białostocka, Krynki - do realizacji oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, wójtom gmin objętych granicami LKP "Puszcza Knyszyńska" - do wiadomości;
3)
nadzorowania realizacji tego programu.
§  4.
Program, o którym mowa w § 3, powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia:
1)
ocenę rozpoznania stanu lasu, zwłaszcza jego walorów przyrodniczych i zagrożeń;
2)
ocenę dotychczasowych kierunków i metod zagospodarowania lasu pod kątem realizacji funkcji lasu: ekologicznych, produkcyjnych i społecznych oraz wskazanie ewentualnych zmian i korekt w tym zakresie;
3)
określenie kierunków działań w celu udostępniania lasu, m.in. na potrzeby edukacyjne, turystyczne i rekreacyjne.
§  5.
Założenia i kierunki działań, określone w jednolitym programie gospodarczo-ochronnym LKP "Puszcza Knyszyńska", należy uwzględniać w planie urządzenia lasu nadleśnictw: Supraśl, Dojlidy, Czarna Białostocka i Krynki.
§  6.
Traci moc Zarządzenie nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie LKP "Puszcza Knyszyńska" (ZO-731-1/47/2011).
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.