Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1992.2.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 marca 1992 r.

ZARZĄDZENIE NR 8
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 19 marca 1992 r.
w sprawie zmian struktury organizacyjnej Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385)
zarządza się, co następuje:
§  1. W strukturze organizacyjnej Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, określonej zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 1969 roku w sprawie organizacji Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach (Dz. Urz. MOiSzW Nr A­4, poz. 27 i Nr A­17, poz. 151, z 1970 r. Nr A­5, poz. 24 i Nr A­10, poz. 64, z 1971 r. Nr A­4, poz. 31, z 1972 r. Nr A­2, poz. 16, Dz. Urz. MNSzWiT z 1973 r. Nr 20, poz. 230, z 1974 r. Nr 10, poz. 103, z 1975 r. Nr 8, poz. 48, z 1976 r. Nr 12, poz. 45 oraz z 1979 r. Nr 8, poz. 30)

wprowadza się, następujące zmiany:

― przekształca się Wydział Przemysłu w Wydział Zarządzania,

― przekształca się Wydział Handlu, Transportu i Usług w Wydział Ekonomii.

§  2. Strukturę organizacyjną utworzonych jednostek określi statut uczelni.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.