Zmiany organizacyjne w Uniwersytecie Warszawskim.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1988.3.14

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lutego 1988 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 16 lutego 1988 r.
w sprawie zmian organizacyjnych w Uniwersytecie Warszawskim

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201) zarządza się, co następuje:
§  1.
W Uniwersytecie Warszawskim tworzy się Centrum Studiów Latynoamerykańskich, zwane dalej "CESLA".
§  2.
CESLA jest jednostką o charakterze pozawydziałowym.
§  3.
Zadaniem CESLA jest prowadzenie i popieranie badań nad Ameryką Łacińską w zakresie nauk społecznych i wybranych nauk przyrodniczych.
§  4.
Strukturę organizacyjną i regulamin CESLA ustali rektor Uniwersytetu Warszawskiego.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.