Dz.Urz.ULC.2018.39

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE Nr 26
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 10 lipca 2018 r.
w sprawie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. z 2014 r. poz. 351) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Zaakceptowana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zmiana w przestrzeni powietrznej FIR EPWW polega na ustanowieniu strefy czasowo rezerwowanej TRA 322 i TRA 323 na potrzeby zabezpieczenia lotów szkolno-treningowych bezzałogowych statków powietrznych (BSP) wykonywanych poza zasięgiem wzroku (BVLOS):
OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe (AMSL)Okres aktywnościUwagi
EP TRA 322Wielokąt o współrzędnych 51°14'3"N 17°1'1"E

51°9'38"N 17°4'45"E

51°10'1"N 17°6'5"E

51°14'35"N 17°2'49"E

2100 ft AMSL

GND

Zgodnie z AUPPrzestrzeń niesklasyfikowana.

Loty RPA w warunkach BVLOS.

Tel. organizatora: 261 525 713,

kom. 519 039 156

EP TRA 323Wielokąt o współrzędnych: 51°10'1"N 17°6'5"E

51°14'35"N 17°2'49"E

51°18'13"N 17°10'3"E

51°10'51"N 17°14'3"E

2100 ft AMSL

GND

Zgodnie z AUPPrzestrzeń niesklasyfikowana. Loty RPA w warunkach BVLOS.

Tel. organizatora: 261 525 713,

kom. 519 039 156

§  2.  Zmiana, o której mowa w § 1, wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2018 r.