Dz.Urz.ULC.2018.38

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE Nr 25
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 9 lipca 2018 r.
w sprawie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. z 2014 r. poz. 351) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Zaakceptowana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zmiana w przestrzeni powietrznej FIR EPWW polega na ustanowieniu strefy czasowo rezerwowanej TRA 320 na potrzeby zabezpieczenia lotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) wykonywanych poza zasięgiem wzroku (BVLOS) w terminie od 26 lipca do 8 sierpnia 2018 r.:
OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe

(AMSL)

Okres aktywnościUwagi
EP TRA 320Koto o promieniu 8 km i środku w punkcie

53°49'36"N 017°21'12"E

3500ft

GND

Zgodnie z AUPPrzestrzeń niesklasyfikowana.

Loty RPA w warunkach BVLOS.

(Tel. do organizatora dostępny w AMC Polska)

§  2.  Zmiana, o której mowa w § 1, wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2018 r.