Dz.Urz.ULC.2018.35

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 czerwca 2018 r.

OGŁOSZENIE Nr 22
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. z 2014 r. poz. 351) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Zaakceptowana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zmiana w przestrzeni powietrznej FIR EPWW polega na ustanowieniu strefy czasowo rezerwowanej TRA 317 na potrzeby zabezpieczenia lotów bezzałogowych statków powietrznych (UAV) wykonywanych poza zasięgiem wzroku (BVLOS):
OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe

(AMSL)

Okres aktywnościUwagi
EP TRA 317Od punktu1700ft

GND

Zgodnie z AUPPrzestrzeń niesklasyfikowana.

Loty RPA BVLOS.

Tel. do organizatora dostępny w AMC Rolska

52°28'27"N014°36'42"E
dalej zgodnie ze wskazówkami zegara po luku o promieniu 14 km i środku w punkcie
52°22'12"N014°43'37"E
do punktu
52°14'38"N014°42'16"E
dalej wzdłuż granicy FIR do punktu
52°28'27"N 014°36'42"E
§  2.  Zmiany, o których mowa w § 1, wchodzą w życie z dniem 21 czerwca 2018 r.