Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2015 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2015.44

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 listopada 2015 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2015 r.

W związku z art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 65, poz. 545 oraz z 2015 r. poz. 1169) ogłasza się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2015 r. w stosunku do II kwartału 2015 r. obniżyły się o 0,2%.