Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2020.22

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 maja 2020 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2020 r.

W związku z art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 545 oraz z 2015 r. poz. 1169) ogłasza się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2020 r. w stosunku do IV kwartału 2019 r. wzrosły o 0,7%.