Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2019.48

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 50
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 44 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz. Urz. KGSG poz. 39) w § 1 pkt 2, w zakresie dodawanych pkt 19-21, pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) Biuro Lotnictwa Straży Granicznej - BL.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.