Zmiana zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Dzienniki resortowe

NFZ.2018.60

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 60/2018/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 26 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r., poz. 932), zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 53/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja leczenia oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach" oraz dostosowuje przepisy zarządzenia do aktualnego stanu prawnego, tj. Ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2018, poz. 932).

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem zmieniającym mają charakter wyłącznie porządkujący i polegają na przywróceniu w załączniku nr 1n do zarządzenia zakresów skojarzonych z określonym kodem zakresu dla świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych, umożliwiających rozliczanie świadczeń rehabilitacyjnych dedykowanych tej grupie świadczeniobiorców oraz identyfikację tych świadczeń w systemie informatycznym NFZ.

Zmiany wprowadzone w zarządzeniu niosą skutki finansowe dla płatnika, których z powodu dotychczasowego braku identyfikacji w raportach statystycznych nie można oszacować.

Wprowadzone modyfikacje w zarządzeniu mają charakter porządkowy, a zatem projekt zarządzenia nie podlegał wymogowi konsultacji wynikającemu z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach.

Nazwa projektu:

Zarządzenie zmieniające zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Komórka odpowiedzialna za projekt:

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

Data sporządzenia:

26 czerwca 2018 r.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Niniejsze zarządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

Dokonywana niniejszym zarządzeniem zmiana dotyczy konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu prawnego, tj. Ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r., poz. 932).

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Zmiana wprowadzona niniejszym zarządzeniem zmieniającym zarządzenie Nr 42/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, ma na celu wprowadzenie zakresów skojarzonych dla świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych, umożliwiających rozliczanie świadczeń rehabilitacyjnych dedykowanych osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz identyfikację tych świadczeń w systemie informatycznym NFZ. Zmienia się załącznik nr 1n.
3. Podmioty, na które oddziałuje projekt
GrupaWielkośćŹródło danychOddziaływanie
1. Podmioty realizujące umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń rehabilitacja lecznicza.Narodowego Funduszu Zdrowia
2. Oddziały wojewódzkie NFZ16
4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Zmiana wynikająca z zrządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 42/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zawierania i realizacji umów w rodzaju: rehabilitacja lecznicza była przedstawiona do konsultacji zewnętrznych, na etapie wprowadzania zmienionego zarządzenia nr 53/2018/DSOZ Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 czerwca 2018 r. Opinie do zarządzenia były zbierane do dnia 8 czerwca 2018 r. Z uwagi na fakt opublikowania w zmienionym zarządzeniu załącznika nr 1n z pominięciem zakresów skojarzonych dla świadczeń realizowanych w warunkach stacjonarnych a podlegających konsultacjom zewnętrznym, obecna zmiana ma charakter porządkujący i nie podlega ponownym konsultacjom.
5. Skutki finansowe
Przedmiotowa zmiana niesie za sobą dodatkowe skutki finansowe, które ze względu na dotychczasowy brak oznaczenia w systemie informatycznych osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, niemożliwe są do oszacowania. Takie dane będą możliwe do uzyskania po zmianie danych sprawozdawanych do Funduszu, zgodnych ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu

rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

6. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lipca 2018 r.
7. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy.

ZAŁĄCZNIK Nr  1n

KATALOG SKOJARZONYCH ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ
lp.kod zakresu świadczeńnazwa zakresu świadczeńkod skojarzonego zakresu świadczeńnazwa skojarzonego zakresu świadczeńwarunki realizacji zakresu świadczeńnazwa produktu rozliczeniowegokod produktu rozliczeniowegojednostka rozliczeniowa zakresu świadczeńwaga punktowa produktu rozliczeniowegouwagi
12356789
105.1300.207.02Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna05.1300.507.02Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 1 lit. a rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiporada lekarska rehabilitacyjna5.11.00.0000001punkt26
porada lekarska rehabilitacyjna kompleksowa5.11.00.0000005punkt57obejmuje co najmniej 1 procedurę diagnostyczną obrazową ICD-9: 04.14, 04.19, 87.22-87.29, 87.431, 87.433, 88.11, 88.21-24, 88.26-29, 88.33, 88.37, 88.793-798, 88.981, 88.983, lub co najmniej 2 procedury diagnostyczne laboratoryjne ICD-9: A01+A19, C53, C59, G49, I81, L11, L69, M18, M45, O75, O77, O87, O89, O91, S21, S23, S27, S29, S31, 91.831.
porada lekarska rehabilitacyjna zabiegowa5.11.00.0000006punkt54obejmuje co najmniej 1 procedurę: 80.30-39,81.911, 81.92, 82.92-96, 83.94, 83.96, 83.97.
porada lekarska rehabilitacyjna w warunkach domowych*5.11.00.0000002punkt36
porada lekarska rehabilitacyjna kompleksowa w warunkach domowych*5.11.00.0000007punkt67obejmuje co najmniej 1 procedurę diagnostyczną obrazową ICD-9: 04.14, 04.19, 87.22-87.29, 87.431, 87.433, 88.11, 88.21-24, 88.26-29, 88.33, 88.37, 88.793-798, 88.981, 88.983, lub co najmniej 2 procedury diagnostyczne laboratoryjne ICD-9: A01+A19, C53, C59, G49, I81, L11, L69, M18, M45, O75, O77, O87, O89, O91, S21, S23, S27, S29, S31, 91.831.
205.1310.208.02Fizjoterapia ambulatoryjna05.1310.508.02Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 1 lit. b rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiwizyta fizjoterapeutyczna5.11.00.0000003punkt13
zabieg fizjoterapeutycznykody produktów wg Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznychpunktXwartość punktowa pojedynczego zabiegu fizjoterapeutycznego jest określona w Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych, stanowiącym załącznik 1m
wizyta fizjoterapeutyczna w warunkach domowych*5.11.00.0000004punkt18
zabieg fizjoterapeutyczny w warunkach domowych*kody produktów wg Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznychpunktXwartość punktowa pojedynczego zabiegu fizjoterapeutycznego jest określona w Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych, stanowiącym załącznik 1m
305.1310.209.02Fizjoterapia domowa05.1310.509.02Fizjoterapia domowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 2 lit. a i b rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiporada lekarska rehabilitacyjna w warunkach domowych5.11.00.0000002punkt36
porada lekarska rehabilitacyjna kompleksowa w warunkach domowych5.11.00.0000007punkt67obejmuje co najmniej 1 procedurę diagnostyczną obrazową ICD-9: 04.14, 04.19, 87.22-87.29, 87.431, 87.433, 88.11, 88.21-24, 88.26-29, 88.33, 88.37, 88.793-798, 88.981, 88.983, lub co najmniej 2 procedury diagnostyczne laboratoryjne ICD-9: A01+A19, C53, C59, G49, I81, L11, L69, M18, M45, O75, O77, O87, O89, O91, S21, S23, S27, S29, S31, 91.831.
wizyta fizjoterapeutyczna w warunkach domowych5.11.00.0000004punkt18
zabieg fizjoterapeutyczny w warunkach domowychkody produktów wg Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznychpunktXwartość punktowa pojedynczego zabiegu fizjoterapeutycznego jest określona w Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych, stanowiącym załącznik 1m
405.2300.022.02Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym05.2300.522.02Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 3 lit. a rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjikrioterapia - zabieg w kriokomorze5.11.01.0000055punkt25
osobodzień w rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym5.11.02.9000020punkt70
osobodzień w rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym dla pacjentów z obrzękiem limfatycznym5.11.02.9000018punkt80
505.2300.021.02Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym05.2300.521.02Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 3 lit. b rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji dzieci w wieku do ukończenia 7 r. ż. z zaburzeniami wieku rozwojowego5.11.02.9000045punkt70
osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji dzieci w wieku od rozpoczęcia 8 r. ż do ukończenia 18 r. ż. z zaburzeniami wieku rozwojowego5.11.02.9000046punkt90
osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji dzieci uprawnionych na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"5.11.02.9000061punkt87
605.2300.023.02Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy05.2300.523.02Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 3 lit. c rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji słuchu i mowy dla pacjentów do ukończenia 7 r. ż.5.11.02.9000054punkt60
osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji słuchu i mowy dla pacjentów od rozpoczęcia 8 r. ż do ukończenia 19 r. ż.5.11.02.9000055punkt70
osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji słuchu i mowy dla pacjentów od rozpoczęcia 20 r. ż.5.11.02.9000056punkt60
705.2300.024.02Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku05.2300.524.02Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawnosci****zał. 1 lp. 3 lit. d rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji wzroku do ukończenia 7 r. ż.5.11.02.9000057punkt60
osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji wzroku od rozpoczęcia 8 r. ż. do ukończenia 19 r. ż.5.11.02.9000058punkt70
osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji wzroku od rozpoczęcia 20 r. ż5.11.02.9000059punkt60
805.2300.026.02Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w ośrodku/oddziale dziennym05.2300.526.02Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 3 lit. e rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień w rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku dziennym5.11.02.9000033punkt70
osobodzień w kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej w warunkach domowych5.11.02.9000062punkt70
905.2300.025.02Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku/oddziale dziennym05.2300.525.02Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 3 lit. f rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień w rehabilitacji pulmonologicznej z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku dziennym5.11.02.9000047punkt70
1005.4300.300.02Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych05.4300.500.02Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 4 lit. a rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjikrioterapia - zabieg w kriokomorze5.11.01.0000055punkt25
osobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w szpitalu**kody produktów wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczejxwartość punktowa osobodnia w zależości od wskazanej grupy jest określona w Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej stanowiącym załącznik nr 1r
osobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w zakładzie rehabilitacji leczniczej***x
1105.4300.309.02Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych05.4300.509.02Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 4 lit. c rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień w rehabilitacji pulmonologicznej w szpitalu**5.11.02.9000052punkt100
osobodzień w rehabilitacji pulmonologicznej w zakładzie rehabilitacji leczniczej***5.11.02.900006070
1205.4306.300.02Rehabilitacja neurologiczna05.4306.500.02Rehabilitacja neurologiczna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 4 lit. b i zał.4 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w szpitalu**kody produktów wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczejpunktxwartość punktowa osobodnia w zależości od wskazanej grupy jest określona w Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej stanowiącym załącznik nr 1r
osobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w zakładzie rehabilitacji leczniczej***x
1305.4308.300.02Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych05.4308.500.02Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 4 lit. d i zał. 4 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w szpitalu** kody produktów wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczejpunktxwartość punktowa osobodnia w zależości od wskazanej grupy jest określona w Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej stanowiącym załącznik nr 1r
osobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w zakładzie rehabilitacji leczniczej***x
osobodzień w kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej w warunkach domowych5.11.02.9000062punkt70dopuszcza się w rozliczanie produktów z Katalogu JGP dla rehabilitacji kardiologicznej i osobodni w kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej w warunkach domowych zrealizowanych na rzecz jednego świadczeniobiorcy
1405.4306.301.02Leczenie dzieci ze śpiączką05.4306.501.02Leczenie dzieci ze śpiączką z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawnością****lp. 6 załącznika do rozporządzenia w sprawie programów zdrowotnychosobodzień pobytu dziecka5.11.02.9100018punkt300obejmuje dzieci bez spastyczności oraz ze spastycznością, u których zastosowano leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej, finansowane w ramach innych umów
osobodzień pobytu dziecka, żywionego dojelitowo dietą przemysłową5.11.02.9100019punkt404
osobodzień pobytu dziecka, żywionego pozajelitowo5.11.02.9100020punkt508
osobodzień pobytu dziecka ze spastycznością5.11.02.9100021punkt326obejmuje dzieci ze spastycznością, u których nie zastosowano leczenia pompą baklofenową
osobodzień pobytu dziecka ze spastycznością, żywionego dojelitowo dietą przemysłową5.11.02.9100022punkt430
osobodzień pobytu dziecka ze spastycznością, żywionego pozajelitowo5.11.02.9100023punkt534
1505.4306.302.02Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką05.4306.502.02Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****lp. 7 załącznika do rozporządzenia w sprawie programów zdrowotnychosobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką5.11.02.9100067punkt300obejmuje dorosłych ze śpiączką bez spastyczności oraz ze spastycznością, u których zastosowano leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej, finansowane w ramach innych umów
osobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką, żywionego dojelitowo dietą przemysłową5.11.02.9100068punkt404
osobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką, żywionego pozajelitowo5.11.02.9100069punkt508
osobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką ze spastycznością5.11.02.9100070punkt326obejmuje dorosłych ze śpiączką ze spastycznością, u których nie zastosowano leczenia pompą baklofenową
osobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką ze spastycznością, żywionego dojelitowo dietą przemysłową5.11.02.9100071punkt430
osobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką ze spastycznością, żywionego pozajelitowo5.11.02.9100072punkt534
* wykonanie i rozliczenie produktu rozliczeniowego nie jest obligatoryjne
** szpital w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638), art. 2 ust. 1 pkt 9
***zakład rehabilitacji leczniczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ustawy, w którym świadczeniobiorca ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania
**** o znacznym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierajacych osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r., poz. 932)