Dz.Urz.KGSG.2018.90

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 28 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) zarządza się co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 81 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 września 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie (Dz. Urz. KGSG poz. 88) w § 1 wyrazy "nr 55" zastępuje się wyrazami "nr 56".
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.