Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.297

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zniesienia Zakładu Karnego w Oleśnicy

Na podstawie art. 72 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010 i 1387) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia Zakładu Karnego w Oleśnicy (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 256) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Mienie ruchome Zakładu z dniem 30 listopada 2018 r. staje się mieniem ruchomym Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 35, 50-211 Wrocław, województwo dolnośląskie, zwanego dalej "Zakładem nr 1", podległego Dyrektorowi Okręgowemu.";

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dokumentacja finansowo - księgowa oraz dokumentacja dotycząca spraw pracowniczych i funkcjonariuszy, w zakresie niepodlegającym archiwizacji, zostanie przejęta przez dyrektora Zakładu nr 1.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.