Zmiana zarządzenia w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku,... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, Kielcach i Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDDKiA.2020.55

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z dnia 30 grudnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, Kielcach i Warszawie

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 załącznika do zarządzenia Nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 1 , zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, Kielcach i Warszawie w § 1 w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) inne, poza wymienionymi w pkt 1 i 2, działania niezbędne do przygotowania i realizacji inwestycji na odcinkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.".

§  2. 
Tekst ujednolicony zarządzenia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

TEKST UJEDNOLICONY

ZARZĄDZENIE NR 46

GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

z dnia 23 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, Kielcach i Warszawie

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 załącznika do zarządzenia Nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 2  zarządza się, co następuje:

§  1. 
1. 
Przygotowanie i realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S19 Białystok - Lubartów, ode. Choroszcz - Ploski - Chlebczyn w zakresie zadań:
1)
"Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku węzeł Boćki - Malewice" przebiegającym przez teren województwa podlaskiego na obszarze działania Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku,
2)
"Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Malewice - Chlebczyn" przebiegającym w części przez teren województwa podlaskiego na obszarze działania Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku oraz w części przez teren województwa mazowieckiego na obszarze działania Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

- powierza się Oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach, zwanemu dalej "Oddziałem GDDKiA w Kielcach".

2. 
Powierzenie zadań, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
1)
przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych związanych z udzieleniem zamówień publicznych na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami na poszczególnych odcinkach, zawarcie umów z wykonawcami wybranymi w tych postępowaniach oraz realizację tych umów;
2)
zawarcie umów z wykonawcami wybranymi w postępowaniach przetargowych związanych z udzieleniem zamówień publicznych na zaprojektowanie i budowę poszczególnych odcinków, które zostały przeprowadzone przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, w tym przeprowadzonych na podstawie zarządzenia Nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 września 2020 r. w sprawie powierzenia Oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku przygotowania i realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S19 na odcinku Malewice - Chlebczyn oraz realizację tych umów;
3)
inne, poza wymienionymi w pkt 1 i 2, działania niezbędne do przygotowania i realizacji inwestycji na odcinkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
§  2. 
Oddział GDDKiA w Kielcach wykonuje powierzone zadania, o których mowa w § 1, zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami i upoważnieniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a także w ramach przekazanych środków finansowych,
§  3. 
Wszelkie roszczenia z tytułu szkód na osobie lub mieniu osób trzecich związane z wykonywaniem powierzonych zadań, o których mowa w § 1, będą odpowiednio rozpatrywane przez Oddział GDDKiA w Kielcach.
§  4. 
1. 
Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku przeprowadza postępowania przetargowe związane z udzieleniem zamówień publicznych na zaprojektowanie i budowę odcinków drogi SI9, o których mowa w § 1 ust. 1, w tym postępowanie prowadzone na podstawie zarządzenia Nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 września 2020 r. w sprawie powierzenia Oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku przygotowania i realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S19 na odcinku Malewice - Chlebczyn. Czynności te nie obejmują zawarcia umów z wybranymi wykonawcami.
2. 
Z dniem zakończenia wszelkich czynności, o których mowa ust. 1, traci moc zarządzenie Nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 września 2020 r. w sprawie powierzenia Oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku przygotowania i realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S19 na odcinku Malewice - Chlebczyn.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 maja 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarządzeniem Nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 lipca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarządzeniem Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 września 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz zarządzeniem Nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 października 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2 Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 maja 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarządzeniem Nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 lipca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarządzeniem Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 września 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz zarządzeniem Nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 października 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.