Dziennik resortowy

Dz.Urz.MPiT.2019.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach, w których uprawniony do wykonywania praw z akcji i udziałów jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) oraz w związku z art. 11 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach, w których uprawniony do wykonywania praw z akcji i udziałów jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. Urz. Min. Przed. i Tech. poz. 31) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Zbywanie akcji i udziałów Skarbu Państwa dokonywane jest na podstawie art. 11 ustawy oraz art. 107 i 108 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260, z 2018 r. poz. 1669 i 2159 oraz z 2019 r. poz. 730).

2. Przepisy zarządzenia regulują postępowanie dotyczące zbywania akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Minister Przedsiębiorczości i Technologii zwany dalej "Ministrem" z wyłączeniem ich zbywania celem umorzenia bez wynagrodzenia, wnoszenia akcji lub udziałów jako wkładu niepieniężnego na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki z udziałem Skarbu Państwa oraz nieodpłatnego zbywania akcji udziałów na rzecz uprawnionych pracowników na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2018 r. poz. 2170 oraz z 2019 r. poz. 492).

3. Komórką organizacyjną właściwą do zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach, w których prawa z tych akcji i udziałów wykonuje Minister jest Departament Zobowiązań i Analiz (DZA).";

2) w § 2 uchyla się pkt 2 i 9;
3) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 DZA przedstawia Ministrowi rekomendację w zakresie przeprowadzenia procedury zbycia lub odstąpienia od przeprowadzenia procedury zbycia akcji.";

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Wniosek do Rady Ministrów lub Ministra o zgodę na zbycie akcji przygotowuje DZA.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

1) opis procedury wyłaniania nabywcy, w tym proponowany tryb zbycia akcji,

2) w przypadku sprzedaży lub zmiany - cenę lub sposób jej ustalenia oraz sposób zapłaty lub wartość oraz sposób spełnienia świadczenia wzajemnego;

3) w przypadku zbycia w inny sposób - wartość rynkową lub sposób jej ustalenia;

4) nabywcę, jeżeli został wyłoniony;

5) uzasadnienie odnoszące się do skutków ekonomicznych i społecznych zbycia akcji, w tym omówienie jego wpływu na ochronę interesów Skarbu Państwa oraz ochronę pracowników i innych osób związanych ze spółką.

3. Do wniosku o zgodę, o której mowa w ust. 1 dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające, że Skarb Państwa jest akcjonariuszem spółki, której akcje są zbywane;

2) wycenę sporządzoną przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny;

3) projekt umowy zbycia akcji.

4. Do wniosku o zgodę, o której mowa w ust. 1 można dołączyć inne dokumenty, niż określone w ust. 3, potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku.

5. Po uzyskaniu zgody Rady Ministrów lub Ministra na zbycie akcji dyrektor DZA ustala harmonogram działań zmierzających do zbycia akcji.

6. Treść wniosku do Ministra o zgodę na zbycie akcji oraz załączniki do wniosku mogą być w uzasadnionych przypadkach zmienione.";

5) w § 12 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Minister może w każdym czasie podjąć decyzję o odstąpieniu od prowadzenia procesu zbywania akcji.";

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zgodę do Rady Ministrów na zbycie akcji w obrocie zorganizowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730) nie stosuje się § 10 ust. 2 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 2 i 3.";

7) w § 14 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu:

"5) publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej lub internetowej informacje o zbyciu akcji.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).