Zmiana zarządzenia w sprawie zasad współpracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa przy gospodarowaniu środkami... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie zasad współpracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa przy gospodarowaniu środkami zgromadzonymi na rachunku państwowego funduszu celowego pod nazwą Fundusz Rekompensacyjny oraz szczegółowego trybu realizacji wypłat świadczeń z tego Funduszu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSP.2016.24

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1
z dnia 30 czerwca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad współpracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa przy gospodarowaniu środkami zgromadzonymi na rachunku państwowego funduszu celowego pod nazwą Fundusz Rekompensacyjny oraz szczegółowego trybu realizacji wypłat świadczeń z tego Funduszu

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392 oraz z 2015 r., poz. 1064) w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1090 oraz z 2016 r., poz. 585) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 26 Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zasad współpracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa przy gospodarowaniu środkami zgromadzonymi na rachunku państwowego funduszu celowego pod nazwą Fundusz Rekompensacyjny oraz szczegółowego trybu realizacji wypłat świadczeń z tego Funduszu, zmienionego zarządzeniem nr 24 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 marca 2010 r., zarządzeniem nr 40 Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 sierpnia 2011 r., użyte w załączniku do zarządzenia w różnym przypadku wyrazy "Departament Reprywatyzacji i Rekompensat", zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Departament Mienia Skarbu Państwa".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1262).