Zmiana zarządzenia w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych oraz zasad... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w Centrali, Oddziałach Regionalnych wraz z podległymi Placówkami Terenowymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2018.2

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 3 stycznia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w Centrali, Oddziałach Regionalnych wraz z podległymi Placówkami Terenowymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336), art. 11 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) oraz art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W załączniku do zarządzenia nr 13 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w Centrali, Oddziałach Regionalnych wraz z podległymi Placówkami Terenowymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. KRUS poz. 14), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 7 ust. 1 - 2 otrzymują brzmienie:

"1. Pracownik Kasy posiadający prawo jazdy odpowiedniej kategorii może wystąpić do Prezesa Kasy z wnioskiem o wyrażenie zgody na korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych.

2. Po wyrażeniu przez Prezesa Kasy zgody na korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych, samochód służbowy zostaje przekazany użytkownikowi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór określa załącznik nr 3 do Zasad. Podstawą do korzystania z samochodu służbowego jest umowa użytkowania samochodu służbowego zawarta z Kasą, reprezentowaną w Centrali Kasy przez Dyrektora BAI, w Oddziale Regionalnym Kasy przez dyrektora lub zastępcę dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy. Wzór umowy określa załącznik nr 4 do Zasad.";

2)
w § 10:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prezes Kasy może wyrazić zgodę na używanie przez pracownika, posiadającego prawo jazdy odpowiedniej kategorii, prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Na szczegółowo uzasadniony wniosek dyrektora biura/kierującego zespołem w Centrali Kasy lub dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy, Prezes Kasy może przyznać imienne limity pracownikom w Centrali Kasy, imienne limity dla dyrektorów Oddziałów Regionalnych Kasy/dyrektorów Centrali Kasy/kierujących zespołami w Centrali Kasy oraz ogólny limit kilometrów dla Oddziału Regionalnego

Kasy.",

c)
w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) z Dyrektorem BAI - Prezes Kasy.".

3)
w § 12 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektor BAI lub dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy może wystąpić z wnioskiem do Prezesa Kasy o wymianę samochodu na nowy w następujących przypadkach:";

4)
załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
5)
załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

UMOWA nr........

Dotycząca wykorzystania prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych w jazdach lokalnych

W dniu............ pomiędzy Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w imieniu którego działa

....................................................................zwaną dalej "Pracodawcą"

a Panią/Panem........................................................................................................................

zam. .......................................................................................................................................

zatrudnionym.........................................................................................................................

(jednostka organizacyjna Kasy)

na stanowisku..................................................................................................... właścicielem/ką, współwłaścicielem/ką, użytkownikiem samochodu osobowego marki.........................................

nr rej.................................................. o pojemności silnika cm3, zwanym dalej "Pracownikiem",

zawarto umowę o następującej treści:

§  1. 
1. 
Pracownik oświadcza, iż posiada prawo jazdy kat....... uprawniające go do używania prywatnego samochodu osobowego, o którym mowa w niniejszej umowie.
2. 
Pracownik zobowiązuje się do używania prywatnego samochodu osobowego w służbowych przejazdach lokalnych w ramach przyznanego limitu w wysokości........... km na miesiąc. Zastrzega się możliwość zmiany przez pracodawcę limitu kilometrów w trybie natychmiastowym.
3. 
Pracownik zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia Pracodawcy o utracie prawa do dysponowania samochodem prywatnym do celów służbowych, utracie lub zawieszeniu uprawnień do kierowania samochodami.
§  2. 
Pracodawca zobowiązuje się do wypłacania należności w formie miesięcznego ryczałtu za wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych w jazdach lokalnych według aktualnie obowiązujących stawek za 1 km przebiegu pojazdu na podstawie pisemnego oświadczenia pracownika,
§  3. 
Miesięczny ryczałt pieniężny (ekwiwalent) nie przysługuje za okres urlopu oraz innej nieobecności w pracy. Kwotę ryczałtu pomniejsza się o 1/22 za każdy dzień nieobecności.
§  4. 
1. 
Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. 
Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu z chwilą:

a) rozwiązania stosunku pracy łączącego Strony lub zmiany stanowiska,

b) utraty lub zawieszenia uprawnień do kierowania samochodami przez Pracownika,

c) utraty przez Pracownika prawa do dysponowania samochodem prywatnym dla celów służbowych.

§  5. 
Umowę zawarto na czas określony, tj. do dnia........................................ r.
§  6. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.) oraz inne przepisy mające związek z realizacją umowy.
§  7. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

..................................... ..................................................

(pracownik) (Prezes Kasy/Dyrektor BAI/dyrektor

Oddziału Regionalnego Kasy)

Ja niżej podpisany, legitymujący się dowodem osobistym seria.................... nr...................... wydanym przez...................................... - jako współwłaściciel/właściciel - wyrażam zgodę na powyższe warunki umowy.

.....................................................

(data, podpis)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OŚWIADCZENIE

o wykorzystaniu prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych w jazdach lokalnych

Niniejszym oświadczam, iż w miesiącu: ........... r. wykorzystywałem prywatny samochód osobowy do celów służbowych i przedkładam niniejsze rozliczenie:

1. Przyznany limit km na przejazdy lokalne:

.......................km x ............................. = ..................... zł (1/22 ryczałtu = ............................. zł)

(stawka za 1 km)

2. Potrącenia kwoty ryczałtu z tytułu:

a) choroby ....dni

b) urlopu ......dni

c) podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin ......dni

d) nieobecności w pracy innej niż wymienione w pkt a, b, c ......dni

e) niedysponowania pojazdem przez pracownika do celów służbowych .....dni

Razem potrącenia: ............................dni x 1/22................ zł = ..........................zł

3. Należność z tytułu ryczałtu (poz. 1-2) = ................................................... zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

........................., dnia ......................... ........................................

(miejscowość) (podpis pracownika)

4. Sprawdzono pod względem merytorycznym oraz potwierdzono dysponowanie przez pracownika samochodem prywatnym do celów służbowych w rozliczanym okresie z uwzględnieniem ust. 2e.

..................................................................

(Prezes Kasy/dyrektor biura/kierownik wydziału)

5. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

......................................................................................................................

ust. 1 - potwierdza pracownik prowadzący sprawy transportu

......................................................................................................................

ust. 2 pkt a-d - potwierdza komórka kadrowa

......................................................................................................................

ust. 2,3 - potwierdza komórka finansowo - księgowa

...........................................

(Prezes Kasy/Dyrektor BAI/dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy)