Dzienniki resortowe

NFZ.2020.40

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40/2020/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 18 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 32/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 marca 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmienionym zarządzeniem Nr 34/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 marca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do zarządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) załącznik nr 2 do zarządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
1.  Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych od dnia 8 marca 2020 r.
2.  Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).

Na mocy ww. przepisu Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia upoważniony został do określenia zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Niniejszym zarządzeniem zaktualizowano katalog produktów rozliczeniowych oraz wzory raportów sprawozdawczych.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Katalog produktów rozliczeniowych
LpKod produktuNazwa produktuWartość w złUwagi
1.99.01.0001Opłata ryczałtowa za gotowość do transportu sanitarnego realizowanego przez 1 osobę960za dobę
2.99.01.0003Opłata ryczałtowa za gotowość do transportu sanitarnego realizowanego przez zespół co najmniej dwuosobowy1 920za dobę
3.99.02.0001Opłata za transport sanitarny realizowany przez 1 osobę120za wyjazd
4.99.02.0002Opłata za transport sanitarny realizowany przez zespół co najmniej dwuosobowy150za wyjazd
5.99.01.0002Opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń objętych dotychczas finansowaniemndza dobę dostępności *
6.99.01.0004Opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń nie objętych dotychczas finansowaniem135za dobową dostępność jednego łóżka
7.99.01.0005Dodatkowa opłata ryczałtowa za dostępność łóżka do udzielania świadczeń w jednoprofilowych szpitalach zakaźnych100- za dobową dostępność jednego łóżka; - do rozliczenia wyłącznie w podmiotach przeprofilowanych na polecenie wojewody wydane na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)
8.99.01.0006Dodatkowa opłata ryczałtowa za dostępność respiratora do udzielania świadczeń w jednoprofilowych szpitalach zakaźnych200- za dobową dostępność jednego respiratora; - do rozliczenia wyłącznie w podmiotach przeprofilowanych na polecenie wojewody wydane na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)
9.99.03.0001Pobyt związany z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2185za osobodzień (dzień przyjęcia i wypisu jest rozliczany jako jeden dzień); sumuje się do rozliczenia łącznie z produktem 99.01.0002 lub 99.01.0004
10.99.03.0002Hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19430za osobodzień (dzień przyjęcia i wypisu jest rozliczany jako jeden dzień); sumuje się do rozliczenia łącznie z produktem 99.01.0002 lub 99.01.0004
11.99.03.0003Hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19 pacjenta wymagającego wentylacji mechanicznej poza OAiIT1 054- za osobodzień (dzień przyjęcia i wypisu jest rozliczany jako jeden dzień); - do rozliczenia wyłącznie w dniach prowadzenia wentylacji mechanicznej alternatywnie do produktu 99.03.0002; - sumuje się do rozliczenia łącznie z produktem 99.01.0002 lub produktem 99.01.0004
12.99.05.0001Test na obecność wirusa SARS-CoV-2450do rozliczenia wyłącznie w przypadku poniesienia przez podmiot leczniczy kosztu wykonania testu metodą PCR w trakcie pobytu lub hospitalizacji pacjenta
13.99.04.0001Hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19 w OAiITiloczyn wartości punktowej zgodnej z wartością określoną w załącznikach nr 1ts oraz nr 1c do obowiązującego zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne i świadczenia wysokospecjalistyczne i ceny za punkt 1 zł- za osobodzień - produkty z katalogu zawartego w załączniku nr 1ts do obowiązującego zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne i świadczenia wysokospecjalistyczne; - za świadczenie możliwe do realizacji w zakresie OAiIT - produkty z katalogu zawartego w załączniku nr 1c do obowiązującego zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne i świadczenia wysokospecjalistyczne
* Opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń wyliczana jest na podstawie:
1. W przypadku zakładu leczniczego wyznaczonego do realizacji wyłącznie świadczeń w związku z przeciwdziałaniem COVID-19:
- wynagrodzenia z tytułu udzielania świadczeń w tym zakładzie w okresie I-II 2020 r. z wyłączeniem:
1) leków stosowanych w chemioterapii oraz leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanych w ramach programów lekowych;
2) środków finansowych przekazywanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy.
2. W przypadku komórki organizacyjnej zakładu leczniczego wyznaczonej do realizacji wyłącznie świadczeń w związku z przeciwdziałaniem COVID-19:
- wynagrodzenia odpowiadającego świadczeniom udzielonym w tej komórce organizacyjnej w okresie I-II 2020 r. z wyłączeniem leków stosowanych
w chemioterapii oraz leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanych w ramach programów lekowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Nazwa podmiotu
REGON podmiotu
Sprawozdanie z liczby łóżek dostępnych do udzielania świadczeń w okresie od dnia. .. do dnia. ..
LpNazwa zakładu leczniczegoVII cz. kodu resortowegoVIII cz. kodu resortowegoNazwa komórki organizacyjnej wg VIII cz. kodu resortowegoLiczba łóżekData od (RR-MM-DD)Data do (RR-MM-DD)
12345678
1.
2.
3.
4.
...
Miejscowość i data:
Imię i nazwisko Sporządzającego:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
.................................

Podpis*

osoby upoważnionej

do reprezentowania podmiotu

* kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć/nadruk/naklejka podmiotu zawierające nazwę, adres, NIP i REGON wraz z podpisem
Nazwa podmiotu
REGON podmiotu
Sprawozdanie z liczby respiratorów dostępnych do udzielania świadczeń w jednoprofilowych szpitalach zakaźnych w okresie od dnia. .. do dnia. ..
LpNazwa zakładu leczniczegoLiczba respiratorówData od (RR-MM-DD)Data do (RR-MM-DD)
12345
1.
2.
3.
4.
...
Miejscowość i data:
Imię i nazwisko Sporządzającego:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
.................................

Podpis*

osoby upoważnionej

do reprezentowania podmiotu

* kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć/nadruk/naklejka podmiotu zawierające nazwę, adres, NIP i REGON wraz z podpisem
Nazwa podmiotu
REGON podmiotu
Sprawozdanie z realizacji gotowości i dostępności do udzielania świadczeń w okresie od dnia. .. do dnia. ..
LpKod produktuNazwa produktuLiczba jednostek rozliczeniowychWartość jednostki rozliczeniowejWartość w zł
123456=4*5
1.
2.
3.
4.
...
RAZEM- zł
Miejscowość i data:
Imię i nazwisko Sporządzającego:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
.................................

Podpis*

osoby upoważnionej

do reprezentowania podmiotu

* kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć/nadruk/naklejka podmiotu zawierające nazwę, adres, NIP i REGON wraz z podpisem
Nazwa podmiotu
REGON podmiotu
Sprawozdanie z realizacji świadczeń w okresie od dnia. .. do dnia. ..
LpIdentyfikator pacjenta *Kod produktuNazwa produktuData od (DD-MM-RR)Data do (DD-MM-RR)Liczba jednostek rozliczeniowychWartość jednostki rozliczeniowejWartość w zł
123456789=7*8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
...
RAZEM- zł
* nr PESEL, a w przypadku jego braku seria i nr dokumentu tożsamości
Miejscowość i data:
Imię i nazwisko Sporządzającego:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
...................................................

Podpis **

osoby upoważnionej

do reprezentowania podmiotu

** kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć/nadruk/naklejka podmiotu zawierające nazwę, adres, NIP i REGON wraz z podpisem
Nazwa podmiotu
REGON podmiotu
Sprawozdanie z realizacji gotowości w zakresie transportu sanitarnego w okresie od dnia. .. do dnia. ..
LpKod produktuNazwa produktuLiczba zespołów (iloczyn liczby dni oraz liczby zespołów pozostających w gotowości w danym okresie sprawozdawczym)Wartość jednostkowa gotowości w złWartość w zł
123456=4*5
1.99.01.0001Opłata ryczałtowa za gotowość do transportu sanitarnego realizowanego przez 1 osobę
2.99.01.0003Opłata ryczałtowa za gotowość do transportu sanitarnego realizowanego przez zespół co najmniej dwuosobowy
RAZEM- zł
Miejscowość i data:
Imię i nazwisko Sporządzającego:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
............................................................

Podpis*

osoby upoważnionej

do reprezentowania podmiotu

* kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć/nadruk/naklejka podmiotu zawierające nazwę, adres, NIP i REGON wraz z podpisem
Nazwa podmiotu
REGON podmiotu
Sprawozdanie z realizacji transportu sanitarnego w okresie od dnia. .. do dnia. ..
LpIdentyfikator pacjenta *Nr rejestracyjny pojazdu, którym wykonany został transportData transportu (DD-MM-RR)Godzina rozpoczęcia transportu (HH-MM)Godzina zakończenia transportu (HH-MM)Kod produktuNazwa produktuWartość w zł
123456789
1.
2.
3.
4.
5.
6.
...
RAZEM- zł
* nr PESEL, a w przypadku jego braku seria i nr dokumentu tożsamościMiejscowość i data:
Imię i nazwisko Sporządzającego:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
............................................................

Podpis**

osoby upoważnionej

do reprezentowania podmiotu

** kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć/nadruk/naklejka podmiotu zawierające nazwę, adres, NIP i REGON wraz z podpisem