Dzienniki resortowe

NFZ.2020.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2020/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 12 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 32/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 marca 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Świadczenia opieki zdrowotnej niezwiązane z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, są finansowane na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.";

2) załącznik nr 1 do zarządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
1.  Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych od dnia 8 marca 2020 r.
2.  Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).

Na mocy ww. przepisu Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia upoważniony został do określenia zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Niniejszym zarządzeniem zaktualizowano wartości produktów rozliczeniowych za gotowość do transportu sanitarnego oraz opłaty za transport, które określono w załączniku do zarządzenia. Dodatkowo w katalogu produktów rozliczeniowych uwzględniono produkt do rozliczania hospitalizacji związanej z leczeniem COVID-19 u pacjenta wymagającego wentylacji mechanicznej poza oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Katalog produktów rozliczeniowych
LpKod produktuNazwa produktuWartość w złUwagi
1.99.01.0001Opłata ryczałtowa za gotowość do transportu sanitarnego realizowanego przez 1 osobę960za dobę
2.99.01.0003Opłata ryczałtowa za gotowość do transportu sanitarnego realizowanego przez zespół w składzie 2 osobowym1920za dobę
3.99.02.0001Opłata za transport sanitarny realizowany przez 1 osobę120za wyjazd
4.99.02.0002Opłata za transport sanitarny realizowanyprzez zespół w składzie 2 osobowym150za wyjazd
5.99.01.0002Opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeńndza dobę - wartość ustalona i przekazana podmiotowi przez OW NFZ na podstawie realizacji świadczeń w poprzednim okresie rozliczeniowym jako iloraz wynagrodzenia z tytułu udzielonych świadczeń i liczby dni okresu rozliczeniowego
6.99.03.0001Pobyt związany z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2185za osobodzień (dzień przyjęcia i wypisu jest rozliczany jako jeden dzień)
7.99.03.0002Hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19430za osobodzień (dzień przyjęcia i wypisu jest rozliczany jako jeden dzień)
8.99.03.0003Hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19 pacjenta wymagającego wentylacji mechanicznej poza OAiIT1 054-za osobodzień (dzień przyjęcia i wypisu jest rozliczany jako jeden dzień); - do rozliczenia wyłącznie w dniach prowadzenia wentylacji mechanicznej; - można łączyć w trakcie jednej hospitalizacji z produktem 99.03.0002
9.99.04.0001Hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19 w OAiITiloczyn wartości punktowej zgodnej z wartością określoną w załącznikach nr 1ts oraz nr 1c do obowiązującego zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne i świadczenia wysokospecjalistyczne i ceny za punkt 1 zł- za osobodzień - produkty z katalogu zawartego w załączniku nr 1ts do obowiązującego zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne i świadczenia wysokospecjalistyczne; - za świadczenie możliwe do realizacji w zakresie OAiIT - produkty z katalogu zawartego w załączniku nr 1c do obowiązującego zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne i świadczenia wysokospecjalistyczne