Dziennik resortowy

Dz.Urz.MRPiPSp.2018.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 23 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650 i 1629) w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 19 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 19) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do zarządzenia:
a) w § 1:
w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) dysponenta Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "SFWON".",

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ewidencję księgową Dysponenta, Ministerstwa, FGŚP, FP i SFWON prowadzi w Jednostce Biuro Budżetu i Finansów, zwane dalej "Biurem", zgodnie z zakresem zadań określonym w przepisach regulaminu wewnętrznego Biura.",

b) w § 4:
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Jednostki, odrębnie dla Dysponenta, Ministerstwa, FGŚP, FP i SFWON.",

ust. 25 otrzymuje brzmienie:

"25. Umowy cywilnoprawne w imieniu i na rzecz FGŚP, FP oraz SFWON są zawierane przez Jednostkę.",

ust. 27 otrzymuje brzmienie:

"27. Dokumenty potwierdzające dokonanie operacji gospodarczych na rzecz FGŚP, FP oraz SFWON wystawiane są na Jednostkę.",

ust. 29-31 otrzymują brzmienie:

"29. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w zakresie FP oraz SFWON nalicza i wypłaca Ministerstwo.

30. Inne wydatki dotyczące FP oraz SFWON, które nie mogą zostać poniesione bezpośrednio ze środków FP oraz SFWON, w szczególności koszty wynagrodzeń osobowych z tytułu zadań wykonywanych na rzecz projektów, realizowane są w ramach planu finansowego Ministerstwa.

31. Rozliczenia pomiędzy FP oraz SFWON a Ministerstwem w zakresie, o którym mowa w ust. 29 i 30, odbywają się na podstawie not księgowych wystawianych przez Ministerstwo.",

c) w § 5:
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. W zakresie FGŚP, FP oraz SFWON korekty błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych, bez względu na ich istotność, ujmuje się na koncie 853 - "Fundusze celowe".",

ust. 27 otrzymuje brzmienie:

"27. Kwota wynikająca z zatwierdzonego rozliczenia podróży służbowej jest wypłacana lub wpłacana w walucie udzielonej zaliczki. Kwota ta może zostać wypłacona lub wpłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej kwoty w walucie obcej, według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego przez NBP z dnia wypłacenia zaliczki.",

d) w § 6 ust. 31 otrzymuje brzmienie:

"31. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte ze środków FP i SFWON oraz przejęte i nabyte ze środków FGŚP podlegają wyodrębnieniu w ramach ewidencji ilościowej i ilościowo-wartościowej Ministerstwa.";

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia:
a) w § 1:
w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) w przypadku Dysponenta po czterocyfrowym symbolu paragrafu klasyfikacji budżetowej wprowadza się odpowiednio jednocyfrowy symbol "1" dla rachunku dochodów, symbol "2" dla rachunku wydatków i symbol "3" dla wydatków niewygasających;

2) w przypadku Ministerstwa po trzycyfrowym symbolu konta syntetycznego wprowadza się dwucyfrowy symbol "01" dla rachunku wydatków, "02" dla rachunku dochodów i "03" dla wydatków niewygasających.",

ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Wykaz oraz struktura kont analitycznych Dysponenta, Ministerstwa, FGŚP, FP oraz SFWON są określane i na bieżąco uaktualniane przez właściwego głównego księgowego, stosownie do potrzeb planowania, analizy, sprawozdawczości i rozliczeń.",

uchyla się ust. 11,
b) w § 2 w ust. 1 w tabeli Wykaz kont syntetycznych dla prowadzenia ewidencji księgowej:
w pkt 1 Konta bilansowe po symbolu konta "291" dodaje się symbol konta "292" i nazwę konta "Należności funduszu celowego" oraz symbol konta "293" i nazwę konta "Długoterminowe należności z tytułu przychodów funduszu celowego",
w pkt 2 Konta pozabilansowe:
-- po symbolu konta "921" dodaje się symbol konta "922" i nazwę konta "Rozliczenia SFWON z tytułu realizacji umów",
-- nazwy kont 993-997 otrzymują brzmienie:

"

993Plan finansowy przychodów dysponenta FGŚP, FP i SFWON
994Plan finansowy wydatków dysponenta FGŚP, FP i SFWON w układzie zadaniowym
995Plan wydatków dysponenta FGŚP, FP i SFWON
996Zaangażowanie wydatków dysponenta FGŚP, FP i SFWON roku bieżącego
997Zaangażowanie wydatków dysponenta FGŚP, FP i SFWON przyszłych lat"

"

c) w § 3 w ust. 1:
w pkt 14 w tabeli w pkt 1 wyrazy "FP i FGŚP" zamienia się na wyrazy "FGŚP, FP i SFWON",
w pkt 19 opis konta 142 - "Środki pieniężne przekazywane w zarządzanie Ministrowi Finansów" otrzymuje brzmienie:

"Konto 142 służy do ewidencji środków pieniężnych przekazywanych przez dysponenta FGŚP, dysponenta FP i dysponenta SFWON w zarządzanie Ministrowi Finansów.

Na stronie Wn konta 142 ujmuje się przekazanie środków Ministrowi Finansów, w korespondencji z kontem 136 - "Rachunek państwowych funduszy celowych";

Na stronie Ma konta 142 ujmuje się zwrot środków przez Ministra Finansów na rachunek FGŚP, FP i SFWON, w korespondencji z kontem 136 - "Rachunek państwowych funduszy celowych".",

w pkt 26 wyrażenie:

"Na stronie Ma konta 224 ujmuje się w szczególności:

1) wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z kontem 810 lub 853;
2) zmniejszenie (odpis) przypisanych do zwrotu dotacji w korespondencji z kontem 853;
3) wartość płatności z budżetu środków europejskich uznanych za wykorzystane rozliczone, w korespondencji z kontem 810;
4) wartość dotacji zwróconych w tym samym roku budżetowym, w korespondencji z kontem 130 lub 138;
5) wartość dotacji przypadająca do zwrotu, wynikająca z decyzji, w części dotyczącej budżetu środków europejskich, w korespondencji z kontem 232.",

zastępuje się wyrażeniem:

"Na stronie Ma konta 224 ujmuje się w szczególności:

1) wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z kontem 810;

2) wartość płatności z budżetu środków europejskich uznanych za wykorzystane rozliczone, w korespondencji z kontem 810;

3) wartość dotacji zwróconych w tym samym roku budżetowym, w korespondencji z kontem 130 lub 138;

4) wartość dotacji przypadająca do zwrotu, wynikająca z decyzji, w części dotyczącej budżetu środków europejskich, w korespondencji z kontem 232.",

w pkt 30 wyrazy "FP" zastępuje się wyrazami "FP i SFWON",
w pkt 39 w tabeli wiersz 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"

3.Zmniejszenie odpisu aktualizującego należności w związku z umorzeniem lub odpisaniem należności przedawnionych bądź nieściągalnych290221, 232,

240, 292

4.Utworzenie odpisu aktualizującego należności221, 232,

240, 292

290
",
po pkt 40 dodaje się pkt 40a i 40b w brzmieniu:

"40a) Konto 292 - "Należności funduszu celowego"

Konto 292 służy do ewidencji należności funduszu celowego z tytułu udzielonych dotacji. Na stronie Wn konta 292 ujmowane są ustalone należności z tytułu przychodów funduszu celowego i zwroty nadpłat.

Na stronie Ma konta 292 ujmuje się wpłaty należności z tytułu przychodów funduszu celowego oraz odpisy (zmniejszenia) należności. Ewidencja szczegółowa do konta 292 powinna być prowadzona według dłużników.

Konto 292 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu przychodów funduszu celowego, a saldo Ma - stan zobowiązań funduszu celowego z tytułu nadpłat w tych przychodach.

Na koncie 292 zachowuje się zasadę czystości obrotów, co oznacza, że wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 292 - "Należności funduszu celowego"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Przypis należności z tytułu przychodów funduszu celowego292853
2.Wpłata należności z tytułu przypisanych przychodów136292
3.Zwroty przychodów nienależnie wpłaconych lub orzeczonych do zwrotu oraz nadpłat292136
4.Przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych292293
5.Przeniesienie należności krótkoterminowych do długoterminowych293292
6.Zmniejszenie (odpisy) uprzednio przypisanych należności853292
7.Odpisanie należności, w tym przedawnionych i umorzonych oraz nieistotnych
a) nieobjętych odpisem aktualizującym,853292
b) objętych odpisem aktualizującym290292
8.Zapis techniczny292292

40b) Konto 293 - "Długoterminowe należności z tytułu przychodów funduszu celowego"

Konto 293 służy do ewidencji długoterminowych należności funduszu celowego.

Na stronie Wn konta 293 ujmowane są w szczególności długoterminowe należności, w korespondencji z kontem 853, także przeniesienie należności krótkoterminowych do długoterminowych, w korespondencji z kontem 292.

Na stronie Ma konta 293 ujmowane jest w szczególności przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych w wysokości raty należnej na dany rok, w korespondencji z kontem 292.

Konto 293 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych należności. Ewidencja szczegółowa do konta 293 zapewnia możliwość ustalenia stanu poszczególnych należności.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 293 - "Długoterminowe należności z tytułu przychodów funduszu celowego"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych292293
2.Przeniesienie należności krótkoterminowych do długoterminowych293292
3.Przypis należności długoterminowych293853
4.Wyksięgowanie należności długoterminowych853293
5.Zapis techniczny293293
",
w pkt 47 w tabeli w wierszu 1 wyrazy " i Fundusz Pracy" zastępuje się wyrazami "oraz FP i SFWON",
w pkt 60:
-- wyrazy "FP i FGŚP" zastępuje się wyrazami "FGŚP, FP i SFWON",
-- wyrażenie:

"Na stronie Wn konta księguje się koszty oraz inne niż koszty zmniejszenia funduszu (np. odpis aktualizacyjny, rozliczenie, przypisanie do zwrotu dotacji dla organizacji pożytku publicznego).",

zastępuje się wyrażeniem:

"Na stronie Wn konta księguje się koszty oraz inne niż koszty zmniejszenia funduszu.",

-- w tabeli wiersz 6 otrzymuje brzmienie:

"

6.Zwiększenie stanu funduszu celowego - przypis należności

funduszu celowego

201, 240,

292, 293

853
",
-- w tabeli wiersz 8 otrzymuje brzmienie:

"

8.Zmniejszenie stanu funduszu celowego - przypis

zobowiązań funduszu celowego

853201, 240,

292, 293

",
d) w ust. 2:
po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) Konto 922 - Rozliczenia SFWON z tytułu realizacji umów

Konto 922 służy do ewidencji u dysponenta SFWON stanu rozliczeń z tytułu realizacji umów.

Na stronie Wn konta 922 ujmuje się w szczególności wysokość środków przekazanych na podstawie zawartych umów.

Na stronie Ma konta 922 ujmuje się w szczególności:

1) wartość środków uznanych za wykorzystane i rozliczone;

2) wartość środków przypadająca do zwrotu;

3) wartość środków umorzonych.",

w pkt 24 nazwa konta pozabilansowego otrzymuje brzmienie:

"24) Konto 993 - "Plan finansowy przychodów dysponenta FGŚP, FP i SFWON"",

w pkt 25 nazwa konta pozabilansowego otrzymuje brzmienie:

"25) Konto 994 - "Plan finansowy wydatków dysponenta FGŚP, FP i SFWON w układzie zadaniowym"",

pkt 26-28 otrzymują brzmienie:

"26) Konto 995 - "Plan wydatków dysponenta FGŚP, FP i SFWON"

Konto 995 służy do ewidencji planu dysponenta FGŚP, FP i SFWON. Na stronie Wn konta 995 ujmuje się plan dysponenta FGŚP, FP i SFWON oraz jego zmiany. Na stronie Ma konta 995 ujmuje się równowartość planu zrealizowanego i planu niezrealizowanego. Na koniec roku konto 995 nie wykazuje salda.

27) Konto 996 - "Zaangażowanie wydatków dysponenta FGŚP, FP i SFWON roku bieżącego"

Konto 996 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków ujętych w planie FGŚP, FP i SFWON w roku bieżącym, realizowanych na podstawie umów, porozumień lub ustaw innych niż ustawy, o których mowa w § 1 ust. 11. Na stronie Wn konta 996 ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków w danym roku budżetowym. Na stronie Ma konta 996 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, porozumień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków w roku bieżącym. Na koniec roku konto 996 nie wykazuje salda.

28) Konto 997 - "Zaangażowanie wydatków dysponenta FGŚP, FP i SFWON przyszłych lat"

Konto 997 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków w latach przyszłych, realizowanych na podstawie umów, porozumień lub ustaw innych niż ustawy, o których mowa w § 1 ust. 11. Na stronie Wn konta 997 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków w latach poprzednich, a obciążających plan FGŚP, FP i SFWON roku bieżącego. Na stronie Ma konta 997 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych. Na koniec roku konto 997 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków lat przyszłych".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.