Zmiana zarządzenia w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2023.52

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lipca 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 24 lipca 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 88 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji (Dz. Urz. KGP z 2018 r. poz. 94, z 2019 r. poz. 46, z 2021 r. poz. 26 oraz z 2022 r. poz. 47 i 185) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Akademii Policji w Szczytnie,",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do Akademii Policji w Szczytnie przepisy zarządzenia stosuje się w zakresie nieuregulowanym w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce.";

2)
w § 3 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) do 1,0 % - dla Akademii Policji w Szczytnie, szkół policyjnych oraz ośrodków szkolenia Policji;";

3)
w § 17:
a)
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Komendant Główny Policji - dla Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji, Akademii Policji w Szczytnie, szkół policyjnych oraz województw w podziale na części przeznaczone do dyspozycji:

a) komendanta wojewódzkiego Policji,

b) komendantów powiatowych Policji;",

b)
w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie - dla Akademii Policji w Szczytnie";

4)
w załączniku do zarządzenia w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) E = ET + EKSP + E (OPP + SPKP) + E (SP + OSzP) + EKGP + ECBŚP + ECBZC + EBSWP + ECLKP + EBOA + ER, gdzie:

ET - oznacza sumę etatów Policji komend wojewódzkich Policji, komend powiatowych Policji oraz komisariatów Policji i komisariatów specjalistycznych Policji funkcjonujących w województwach,

EKSP - oznacza sumę etatów Policji Komendy Stołecznej Policji, komend rejonowych Policji, komisariatów Policji i komisariatów specjalistycznych Policji oraz komend powiatowych Policji funkcjonujących w terytorialnym zasięgu działania Komendanta Stołecznego Policji,

E (OPP + SPKP) - oznacza sumę etatów Policji oddziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji,

E (SP + OSzP) - oznacza sumę etatów Policji Akademii Policji w Szczytnie, szkół policyjnych i ośrodków szkolenia Policji,

EKGP - oznacza liczbę etatów Policji Komendy Głównej Policji,

ECBŚP - oznacza liczbę etatów Policji Centralnego Biura Śledczego Policji,

ECBZC - oznacza liczbę etatów Policji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości,

EBSWP- oznacza liczbę etatów Policji Biura Spraw Wewnętrznych Policji,

ECLKP - oznacza liczbę etatów Policji Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,

EBOA - oznacza liczbę etatów Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA",

ER - oznacza liczbę etatów Policji stanowiących rezerwę etatową Komendanta Głównego Policji;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641 i 1088.