Zmiana zarządzenia w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dofinansowania z budżetu państwa w formie dotacji celowej... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dofinansowania z budżetu państwa w formie dotacji celowej składek członkowskich wnoszonych do międzynarodowych organizacji związkowych lub międzynarodowych organizacji pracodawców oraz wzorów umowy dotacji celowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2020.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 12 lutego 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dofinansowania z budżetu państwa w formie dotacji celowej składek członkowskich wnoszonych do międzynarodowych organizacji związkowych lub międzynarodowych organizacji pracodawców oraz wzorów umowy dotacji celowej

Na podstawie art. 68 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 16 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dofinansowania z budżetu państwa w formie dotacji celowej składek członkowskich wnoszonych do międzynarodowych organizacji związkowych lub międzynarodowych organizacji pracodawców oraz wzorów umowy dotacji celowej (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 17) załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

UMOWA DOTACJI CELOWEJ NR ........

zwana dalej "Umową"

zawarta w Warszawie, w dniu [...], pomiędzy:

Skarbem Państwa - Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie (00-513), ul. Nowogrodzka 1/3/5, REGON [...], NIP [...] reprezentowanym przez [...], na podstawie pełnomocnictwa Nr [...] z dnia [...], którego kopia stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy,

zwanym dalej "Ministrem"

a

[...] z siedzibą w [...], ul. [...], NIP [...], REGON [...], zarejestrowaną/ym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy [...] w [...] Wydział [...] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem [...], (kopia odpisu Krajowego Rejestru Sądowego aktualnego na dzień podpisywania niniejszej Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy) reprezentowaną/ym przez [...],

zwaną/ym dalej "Beneficjentem"

zwanymi dalej "Stronami"

§  1. 
PODSTAWA PRAWNA UMOWY

Umowa została zawarta na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. b i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263).

§  2. 
PRZEDMIOT UMOWY
1. 
Minister udziela Beneficjentowi dotacji celowej, zwanej dalej "Dotacją", na realizację zadania polegającego na opłaceniu do 95% każdej ze składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach związkowych reprezentujących interesy osób wykonujących pracę zarobkową wobec instytucji Unii Europejskiej, zwanego dalej "Zadaniem".
2. 
Beneficjent zobowiązuje się wykonać w całości Zadanie w terminie od dnia zawarcia Umowy do dnia 31 grudnia [...] r. Za dzień wykonania Zadania uznaje się dzień dokonania płatności w całości ostatniej składki członkowskiej.
§  3. 
KWOTA, TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA DOTACJI
1. 
Kwota Dotacji na realizację Zadania wynosi łącznie [...] złotych (słownie: [...]) i zostanie wypłacona Beneficjentowi jednorazowo/w transzach, na wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy prowadzony w [...] nr [...], zwany dalej "Rachunkiem Beneficjenta".
2. 
Wypłata Dotacji/transz Dotacji następuje każdorazowo na wniosek Beneficjenta, złożony do urzędu obsługującego Ministra, na co najmniej 21 dni przed upływem wskazanego we wniosku terminu płatności składki członkowskiej lub jej części, w przypadku płatności składki w ratach. Wzór wniosku w sprawie przekazania środków pieniężnych stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent jest zobowiązany dołączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię odpowiedniego dokumentu, dotyczącego wymiara składki członkowskiej za [...] rok, wystawionego przez międzynarodową organizację związkową reprezentującą interesy osób wykonujących pracę zarobkową wobec instytucji Unii Europejskiej.
4. 
Za dzień przekazania Dotacji/transzy Dotacji Beneficjentowi uznaje się dzień obciążenia rachunku Ministra.
5. 
Wykorzystanie Dotacji może nastąpić najpóźniej do dnia 31 grudnia [...]
§  4. 
REALIZACJA ZADANIA PRZEZ BENEFICJENTA
1. 
Beneficjent jest zobowiązany do wykorzystania przekazanych środków pieniężnych w ramach Dotacji wyłącznie na realizację Zadania, zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych w Umowie.
2. 
Beneficjent jest zobowiązany w terminie 15 dni od dnia dokonania przez niego płatności każdej składki członkowskiej lub jej części do przesyłania Ministrowi poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających płatność dokonaną z wykorzystaniem Dotacji/transzy Dotacji.
3. 
W przypadku uchybienia przez Beneficjenta obowiązkowi, o którym mowa w ust. 2 oraz po bezskutecznym upływie udzielonego Beneficjentowi dodatkowego, nie dłuższego niż 14 dni terminu, zawieszeniu ulegają wypłaty kolejnych transz Dotacji. Zawieszenie wypłaty trwa do czasu wykonania przez Beneficjenta tego obowiązku.
4. 
Zawieszenie wypłaty kolejnych transz trwające dłużej niż 3 miesiące stanowi istotne naruszenie Umowy, o którym mowa w § 9 Umowy.
§  5. 
OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
1. 
Beneficjent oświadcza, że jest jedynym posiadaczem Rachunku Beneficjenta oraz zobowiązuje się do utrzymania Rachunku Beneficjenta nie krócej niż do dnia zaakceptowania przez Ministra sprawozdania końcowego z realizacji Zadania.
2. 
Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej Zadania, z wyszczególnieniem ewidencji środków finansowych otrzymanych z Dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.).
3. 
Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający przeprowadzenie weryfikacji realizacji Zadania.
4. 
Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, związanej z realizacją Zadania i Umowy do upływu okresu przedawnienia ewentualnych zobowiązań z ww. tytułu, nie krócej jednak niż przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zatwierdzono rozliczenie Dotacji, zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§  6. 
SPRAWOZDANIE KOŃCOWE
1. 
Beneficjent jest zobowiązany w terminie 15 dni od dnia wykonania Zadania, nie później jednak niż do dnia 15 stycznia następnego roku do złożenia Ministrowi sprawozdania końcowego z realizacji Zadania za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania Zadania, sporządzonego według wzoru określonego w Załączniku nr 5 do Umowy.
2. 
Minister dokonuje weryfikacji prawidłowości realizacji Zadania oraz prawidłowości wykorzystania Dotacji, na podstawie sprawozdania końcowego, o którym mowa w ust. 1.
3. 
W przypadku, gdy dokumenty księgowe, których poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zostały dołączone do wniosku o przekazanie środków pieniężnych albo do sprawozdania końcowego, będą wystawione na kwotę w walucie innej niż złoty polski, kwota Dotacji zostanie rozliczona po średnim kursie danej waluty, ogłoszonym przez NBP w dniu dokonania płatności składki członkowskiej z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, a jeżeli w tym dniu kurs danej waluty nie został ogłoszony przez NBP - po ostatnio ogłoszonym przez NBP przed dniem płatności kursie tej waluty z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
4. 
Beneficjent przedstawia w sprawozdaniu końcowym, o którym mowa w ust. 1, rozliczenie Dotacji z uwzględnieniem kursu waluty, o którym mowa w ust. 3, przy czym Beneficjent ponosi ewentualne ryzyko kursowe związane z opłaceniem składki w kwocie wyższej od wnioskowanej.
5. 
W przypadku zgłoszenia przez Ministra zastrzeżeń do sprawozdania końcowego, Beneficjent jest zobowiązany do usunięcia wszelkich nieprawidłowości w terminie 7 dni licząc od dnia następującego po dniu, w którym doręczone zostało Beneficjentowi na jego adres wezwanie zawierające zgłoszone przez Ministra zastrzeżenia. Zastrzeżenia Ministra mogą być doręczone Beneficjentowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123, z późn. zm.), na adres poczty elektronicznej Beneficjenta wskazany we wniosku o udzielenie Dotacji.
6. 
Beneficjent wyraża zgodę na doręczanie, za pomocą środków, o których mowa w ust. 5, także innych dokumentów związanych z realizacją Zadania.
§  7. 
PROCEDURY KONTROLNE
1. 
Niezależnie od dokonywania weryfikacji, o której mowa w § 6, Minister ma prawo, w każdym czasie (w trakcie realizacji Zadania oraz po jego zakończeniu do czasu ustania zobowiązania, o którym mowa w § 5 ust. 4), zarządzić i zlecić przeprowadzenie kontroli realizacji przez Beneficjenta Zadania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania przez Beneficjenta Dotacji.
2. 
Beneficjent umożliwi Ministrowi, w każdym czasie, przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, przez upoważnionych przedstawicieli Ministra. Na żądanie Ministra lub upoważnionego przedstawiciela Ministra Beneficjent jest zobowiązany do okazywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją Umowy, w tym w szczególności dotyczących rozliczeń finansowych.
3. 
Kontrola, o której mowa w ust. 2, prowadzona jest na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. poz. 1092, z późn. zm.).
§  8. 
ZWROT DOTACJI
1. 
Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu niewykorzystanej części Dotacji w terminie 15 dni od dnia wykonania Zadania, nie później jednak niż do dnia 15 stycznia następnego roku.
2. 
W razie przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1 Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych.
3. 
Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4. 
Zwrot Dotacji, o którym mowa w ust. 3, następuje w terminie najpóźniej 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniającej zwrot Dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
5. 
Beneficjent zwracając środki pochodzące z Dotacji zobowiązany jest wskazać:
1)
numer Umowy;
2)
kwotę zwracanych środków;
3)
kwotę odsetek bankowych lub ewentualnie przychodów uzyskanych przy realizacji Umowy;
4)
kwotę ewentualnych odsetek w wysokości jak dla zaległości podatkowych.
6. 
Podlegające zwrotowi środki Beneficjent zobowiązany jest zwrócić na rachunek pomocniczy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzony w NBP O/O Warszawa nr: 25 1010 1010 0084 3913 9135 0000.
7. 
Beneficjent oświadcza, że znana jest mu treść art. 60 pkt 1 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, to jest, że środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym są w szczególności kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w tej ustawie oraz że do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60 ww. ustawy, nieuregulowanych tą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.).
§  9. 
ROZWIĄZANIE UMOWY
1. 
Minister ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach:
1)
wykorzystania przez Beneficjenta Dotacji na inne cele niż opłacenie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach związkowych w związku z realizacją Zadania;
2)
naruszenia istotnych postanowień Umowy;
3)
podania przez Beneficjenta nieprawdziwych informacji w związku z zawarciem i realizacją Umowy;
4)
odmowy poddania się kontroli, o której mowa w § 7;
5)
nieprzedłożenia przez Beneficjenta sprawozdania końcowego w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1 albo nieusunięcia nieprawidłowości zgłoszonych przez Ministra w trybie określonym w § 6 ust. 5.
2. 
W przypadku rozwiązania przez Ministra Umowy w trybie wskazanym w ust. 1, Dotacja podlega zwrotowi na rachunek pomocniczy, o którym mowa w § 8 ust. 6, w terminie 15 dni od dnia rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku braku zwrotu Dotacji w tym terminie, środki te podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
3. 
Rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Ministra okoliczności stanowiących podstawę rozwiązania Umowy.
§  10. 
DANE KONTAKTOWE
1. 
Osobą do kontaktów roboczych jest:
1)
ze strony Ministra [...] adres poczty elektronicznej [...];
2)
ze strony Beneficjenta [...] adres poczty elektronicznej [...].
2. 
Beneficjent wskazuje, iż wszelką korespondencję związaną z realizacją Umowy należy kierować na adres [...]
3. 
W przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Ministra. Zmiana adresu nie stanowi zmiany Umowy. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczoną.
4. 
W przypadku zmiany Rachunku Beneficjenta Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Ministra. Zmiana Rachunku Beneficjenta nie stanowi zmiany Umowy.
§  11. 
INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej "RODO".
2. 
Dane osobowe będą przetwarzane przez Strony wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z jej treścią.
3. 
Każda ze stron przekaże osobie, o której mowa w § 10 ust. 1, informacje wynikające z art. 14 RODO, w szczególności informacje, że druga strona umowy jest administratorem danych tej osoby w zakresie wynikającym z treści umowy, w celu jej wykonania i przez okres jej trwania. Strony zobowiązują się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności do stosowania zabezpieczeń zgodnie z art. 32 RODO.
4. 
Strony oświadczają, że stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. 
Beneficjent oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot Umowy, wysokość Dotacji, dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
§  12. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BENEFICJENTA
1. 
Beneficjent oświadcza, że znany jest mu fakt, że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440, z późn. zm.):
1)
wydatkowanie Dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem;
2)
nierozliczenie w terminie otrzymanej Dotacji;
3)
niedokonanie w terminie zwrotu środków w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 Umowy.
2. 
Beneficjent oświadcza, że znana jest mu treść art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, to jest że przepisy ww. ustawy stosuje się także do innych niż jednostki sektora finansów publicznych podmiotów w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami.
3. 
Beneficjent oświadcza, że znana jest mu treść z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.).
§  13. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. 
Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. 
Nieważność któregokolwiek postanowienia Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy.
3. 
Prawa i obowiązki Stron wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
4. 
W odniesieniu do niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
5. 
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
6. 
Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy, Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Ministra.
§  14. 
LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY I ZAŁĄCZNIKI
1. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
2. 
Integralną część Umowy stanowią załączniki:
1)
Załącznik nr 1: pełnomocnictwo Nr [...] z dnia [...];
2)
Załącznik nr 2: kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia [...];
3)
Załącznik nr 3: wniosek o udzielenie Dotacji wraz z załącznikami;
4)
Załącznik nr 4: wzór wniosku o przekazanie środków pieniężnych;
5)
Załącznik nr 5: wzór sprawozdania końcowego.

MINISTER BENEFICJENT

Załącznik Nr  4

WZÓR

WNIOSEK *

..........................................................

(nazwa i adres Beneficjenta)

w sprawie przekazania środków pieniężnych, o których mowa w § 3 Umowy

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 Umowy dotacji celowej nr [...] z dnia [...] zawartej na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. B i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263).

wnoszę o przekazanie na Rachunek Beneficjenta [...] Dotacji/transzy Dotacji w kwocie [...] słownie [...] na dofinansowanie składki członkowskiej w [...] stanowiącej [...] % składki płatnej na rachunek bankowy tej organizacji międzynarodowej o numerze [...] w terminie do [...]

W załączeniu przekazuję:

1.
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię [...] potwierdzającego wymiar składki członkowskiej za [...] rok, wystawiony przez międzynarodową organizację związkową reprezentującą interesy osób wykonujących pracę zarobkową wobec instytucji Unii Europejskiej.
2.
[...]

 ...............................................................................

 Podpis

 osoby/osób uprawnionej do reprezentowania

 Beneficjenta zgodnie ze sposobem

 reprezentacji wynikającym z Krajowego

 Rejestru Sądowego lub podpis osoby/osób

 upoważnionych na podstawie pełnomocnictwa

 udzielonego przez osobę/osoby

 uprawnione do reprezentowania Beneficjenta

 zgodnie ze sposobem reprezentacji

 wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego

Załącznik Nr  5

WZÓR

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

z wykonania Zadania, o którym mowa w § 6 Umowy
Okres, za jaki składane jest sprawozdanie[...] roku - [...] roku (dzień wykonania Zadania)
Nazwa i adres Beneficjenta
Data zawarcia Umowy dotacji celowej
Numer Umowy dotacji celowej
Rozliczenie składek członkowskich w roku .............
Lp.Nazwa międzynarodowej organizacji związkowejWysokość składki członkowskiej lub jej części w walucie obcejWysokość otrzymanego dofinansowania do składki członkowskiej lub jej części w PLNKurs średni danej waluty ogłoszony przez NBP1Wysokość składki członkowskiej po przeliczeniu według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez NBP

(w PLN)2

Data dokonania przez Beneficjenta płatności składki członkowskiej lub jej częściŚrodki podlegające zwrotowi z uwzględnieniem różnic kursowych
1.
2.
3.
...
Łączna kwota składki/ek w PLN, która została opłacona przez Beneficjenta:
Kwota udzielonej w [...] roku Dotacji (określona w § 3 ust. 1 Umowy)
Kwota niewykorzystanej Dotacji lub jej części3

Wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta jest/nie jest* oprocentowany.

* niepotrzebne skreślić

Wysokość odsetek z tytułu oprocentowania środków na wyodrębnionym rachunku bankowym Beneficjenta wyniosła [...] PLN (słownie: [...] złotych).4

______

1 Kurs waluty, o którym mowa w § 6 ust. 3 Umowy

2 W przypadku, gdy dokumenty księgowe, których poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zostały dołączone do wniosku o przekazanie środków pieniężnych lub do sprawozdania końcowego, są wystawione na kwotę w walucie innej niż złoty polski, kwotę składki członkowskiej podaną na dokumencie księgowym należy przeliczyć na złotówki z zastosowaniem kursu waluty, o którym mowa w § 6 ust. 3 Umowy.

3 Różnica pomiędzy kwotą otrzymanej Dotacji a wyliczoną łączną kwotą składki/ek w PLN, która została opłacona przez Beneficjenta.

4 W przypadku zaksięgowania odsetek na Rachunku Beneficjenta, należy je zwrócić na zasadach określonych w § 8 ust. 1 i 2 Umowy na rachunek pomocniczy MRPIPS, o którym mowa w § 8 ust. 6 Umowy.

Część III. Załączniki

Do sprawozdania końcowego należy załączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:

1.dokumentów potwierdzających opłacenie składek członkowskich za [...] rok w pełnej wysokości,
2.dokumentów potwierdzających dokonanie przez Beneficjenta zwrotu niewykorzystanej części Dotacji, a w przypadku dokonania zwrotu po ustawowo wymaganym terminie - również z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 Umowy),
3.dokumentów potwierdzających dokonanie przez Beneficjenta zwrotu odsetek zaksięgowanych na wyodrębnionym rachunku bankowym, o ile przedmiotowy rachunek jest oprocentowany (zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 Umowy).
Do sprawozdania końcowego należy również załączyć kopie dokumentów dotyczących wymiaru składek członkowskich za [...] rok wystawionych przez międzynarodowe organizacje związkowe.
Lista załączników:

1. .........................................

2. .........................................

Oświadczam (y), że:

1) wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą, aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

2) składki członkowskie nie zostały zwrócone Beneficjentowi z jakiegokolwiek tytułu do dnia złożenia niniejszego oświadczenia i nie zachodzą podstawy do zwrotu tych składek.

 ..............................., dnia ........................

 (miejscowość)(data)

 ...............................................................................

 Podpis

 osoby/osób uprawnionej do reprezentowania

 Beneficjenta zgodnie ze sposobem

 reprezentacji wynikającym z Krajowego

 Rejestru Sądowego lub podpis osoby/osób

 upoważnionych na podstawie pełnomocnictwa

 udzielonego przez osobę/osoby

 uprawnione do reprezentowania Beneficjenta

 zgodnie ze sposobem reprezentacji

 wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

UMOWA DOTACJI CELOWEJ NR .....................

zwana dalej "Umową"

zawarta w Warszawie, w dniu [...], pomiędzy:

Skarbem Państwa - Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie (00-513), ul. Nowogrodzka 1/3/5, REGON [...], NIP [...] reprezentowanym przez [...], na podstawie pełnomocnictwa Nr [...] z dnia [...], którego kopia stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy,

zwanym dalej "Ministrem"

a

[...] z siedzibą w [...], ul. [...], NIP [...], REGON [...], zarejestrowaną/ym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy [...] w [...] Wydział [...] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem [...], (kopia odpisu Krajowego Rejestru Sądowego aktualnego na dzień podpisywania niniejszej Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy) reprezentowaną/ym przez [...],

zwaną/ym dalej "Beneficjentem"

zwanymi dalej "Stronami".

§  1. 
PODSTAWA PRAWNA UMOWY

Umowa została zawarta na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. b i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1809).

§  2. 
PRZEDMIOT UMOWY
1. 
Minister udziela Beneficjentowi dotacji celowej, zwanej dalej "Dotacją", na realizację zadania polegającego na opłaceniu do 95% każdej ze składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach pracodawców reprezentujących interesy pracodawców wobec instytucji Unii Europejskiej, zwanego dalej "Zadaniem".
2. 
Beneficjent zobowiązuje się wykonać w całości Zadanie w terminie od dnia zawarcia Umowy do dnia 31 grudnia [...] r. Za dzień wykonania Zadania uznaje się dzień dokonania płatności w całości ostatniej składki członkowskiej.
§  3. 
KWOTA, TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA DOTACJI
1. 
Kwota Dotacji na realizację Zadania wynosi łącznie [...] złotych (słownie: [...]) i zostanie wypłacona Beneficjentowi jednorazowo/w transzach, na wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy prowadzony w [...] nr [...], zwany dalej "Rachunkiem Beneficjenta".
2. 
Wypłata Dotacji/transz Dotacji następuje każdorazowo na wniosek Beneficjenta, złożony do urzędu obsługującego Ministra, na co najmniej 21 dni przed upływem wskazanego we wniosku terminu płatności składki członkowskiej lub jej części, w przypadku płatności składki w ratach. Wzór wniosku w sprawie przekazania środków pieniężnych stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent jest zobowiązany dołączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię odpowiedniego dokumentu, dotyczącego wymiaru składki członkowskiej za [...] rok, wystawionego przez międzynarodową organizację pracodawców reprezentującą interesy pracodawców wobec instytucji Unii Europejskiej.
4. 
Za dzień przekazania Dotacji/transzy Dotacji Beneficjentowi uznaje się dzień obciążenia rachunku Ministra.
5. 
Wykorzystanie Dotacji może nastąpić najpóźniej do dnia 31 grudnia [...].
§  4. 
REALIZACJA ZADANIA PRZEZ BENEFICJENTA
1. 
Beneficjent jest zobowiązany do wykorzystania przekazanych środków pieniężnych w ramach Dotacji wyłącznie na realizację Zadania, zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych w Umowie.
2. 
Beneficjent jest zobowiązany w terminie 15 dni od dnia dokonania przez niego płatności każdej składki członkowskiej lub jej części do przesyłania Ministrowi poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających płatność dokonaną z wykorzystaniem Dotacji/transzy Dotacji.
3. 
W przypadku uchybienia przez Beneficjenta obowiązkowi, o którym mowa w ust. 2 oraz po bezskutecznym upływie udzielonego Beneficjentowi dodatkowego, nie dłuższego niż 14 dni terminu, zawieszeniu ulegają wypłaty kolejnych transz Dotacji. Zawieszenie wypłaty trwa do czasu wykonania przez Beneficjenta tego obowiązku.
4. 
Zawieszenie wypłaty kolejnych transz trwające dłużej niż 3 miesiące stanowi istotne naruszenie Umowy, o którym mowa w § 9 Umowy.
§  5. 
OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
1. 
Beneficjent oświadcza, że jest jedynym posiadaczem Rachunku Beneficjenta oraz zobowiązuje się do utrzymania Rachunku Beneficjenta nie krócej niż do dnia zaakceptowania przez Ministra sprawozdania końcowego z realizacji Zadania.
2. 
Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej Zadania, z wyszczególnieniem ewidencji środków finansowych otrzymanych z Dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.).
3. 
Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający przeprowadzenie weryfikacji realizacji Zadania.
4. 
Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, związanej z realizacją Zadania i Umowy do upływu okresu przedawnienia ewentualnych zobowiązań z ww. tytułu, nie krócej jednak niż przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zatwierdzono rozliczenie Dotacji, zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§  6. 
SPRAWOZDANIE KOŃCOWE
1. 
Beneficjent jest zobowiązany w terminie 15 dni od dnia wykonania Zadania, nie później jednak niż do dnia 15 stycznia następnego roku do złożenia Ministrowi sprawozdania końcowego z realizacji Zadania za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania Zadania, sporządzonego według wzoru określonego w Załączniku nr 5 do Umowy.
2. 
Minister dokonuje weryfikacji prawidłowości realizacji Zadania oraz prawidłowości wykorzystania Dotacji, na podstawie sprawozdania końcowego, o którym mowa w ust. 1.
3. 
W przypadku, gdy dokumenty księgowe, których poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zostały dołączone do wniosku o przekazanie środków pieniężnych albo do sprawozdania końcowego, będą wystawione na kwotę w walucie innej niż złoty polski, kwota Dotacji zostanie rozliczona po średnim kursie danej waluty, ogłoszonym przez NBP w dniu dokonania płatności składki członkowskiej z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, a jeżeli w tym dniu kurs danej waluty nie został ogłoszony przez NBP - po ostatnio ogłoszonym przez NBP przed dniem płatności kursie tej waluty z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
4. 
Beneficjent przedstawia w sprawozdaniu końcowym, o którym mowa w ust. 1, rozliczenie Dotacji z uwzględnieniem kursu waluty, o którym mowa w ust. 3, przy czym Beneficjent ponosi ewentualne ryzyko kursowe związane z opłaceniem składki w kwocie wyższej od wnioskowanej.
5. 
W przypadku zgłoszenia przez Ministra zastrzeżeń do sprawozdania końcowego, Beneficjent jest zobowiązany do usunięcia wszelkich nieprawidłowości w terminie 7 dni licząc od dnia następującego po dniu, w którym doręczone zostało Beneficjentowi na jego adres wezwanie zawierające zgłoszone przez Ministra zastrzeżenia. Zastrzeżenia Ministra mogą być doręczone Beneficjentowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123, z późn. zm.), na adres poczty elektronicznej Beneficjenta wskazany we wniosku o udzielenie Dotacji.
6. 
Beneficjent wyraża zgodę na doręczanie, za pomocą środków, o których mowa w ust. 5, także innych dokumentów związanych z realizacją Zadania.
§  7. 
PROCEDURY KONTROLNE
1. 
Niezależnie od dokonywania weryfikacji, o której mowa w § 6, Minister ma prawo, w każdym czasie (w trakcie realizacji Zadania oraz po jego zakończeniu do czasu ustania zobowiązania, o którym mowa w § 5 ust. 4), zarządzić i zlecić przeprowadzenie kontroli realizacji przez Beneficjenta Zadania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania przez Beneficjenta Dotacji.
2. 
Beneficjent umożliwi Ministrowi, w każdym czasie, przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, przez upoważnionych przedstawicieli Ministra. Na żądanie Ministra lub upoważnionego przedstawiciela Ministra Beneficjent jest zobowiązany do okazywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją Umowy, w tym w szczególności dotyczących rozliczeń finansowych.
3. 
Kontrola, o której mowa w ust. 2, prowadzona jest na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. poz. 1092, z późn. zm.).
§  8. 
ZWROT DOTACJI
1. 
Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu niewykorzystanej części Dotacji w terminie 15 dni od dnia wykonania Zadania, nie później jednak niż do dnia 15 stycznia następnego roku.
2. 
W razie przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1 Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych.
3. 
Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4. 
Zwrot Dotacji, o którym mowa w ust. 3, następuje w terminie najpóźniej 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniającej zwrot Dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
5. 
Beneficjent zwracając środki pochodzące z Dotacji zobowiązany jest wskazać:
1)
numer Umowy;
2)
kwotę zwracanych środków;
3)
kwotę odsetek bankowych lub ewentualnie przychodów uzyskanych przy realizacji Umowy;
4)
kwotę ewentualnych odsetek w wysokości jak dla zaległości podatkowych.
6. 
Podlegające zwrotowi środki Beneficjent zobowiązany jest zwrócić na rachunek pomocniczy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzony w NBP O/O Warszawa nr: 25 1010 1010 0084 3913 9135 0000.
7. 
Beneficjent oświadcza, że znana jest mu treść art. 60 pkt 1 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, to jest, że środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym są w szczególności kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w tej ustawie oraz że do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60 ww. ustawy, nieuregulowanych tą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900, z późn.zm.).
§  9. 
ROZWIĄZANIE UMOWY
1. 
Minister ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach:
1)
wykorzystania przez Beneficjenta Dotacji na inne cele niż opłacenie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach pracodawców w związku z realizacją Zadania;
2)
naruszenia istotnych postanowień Umowy;
3)
podania przez Beneficjenta nieprawdziwych informacji w związku z zawarciem i realizacją Umowy;
4)
odmowy poddania się kontroli, o której mowa w § 7;
5)
nieprzedłożenia przez Beneficjenta sprawozdania końcowego w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1 albo nieusunięcia nieprawidłowości zgłoszonych przez Ministra w trybie określonym w § 6 ust. 5.
2. 
W przypadku rozwiązania przez Ministra Umowy w trybie wskazanym w ust. 1, Dotacja podlega zwrotowi na rachunek pomocniczy, o którym mowa w § 8 ust. 6, w terminie 15 dni od dnia rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku braku zwrotu Dotacji w tym terminie, środki te podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
3. 
Rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Ministra okoliczności stanowiących podstawę rozwiązania Umowy.
§  10. 
DANE KONTAKTOWE
1. 
Osobą do kontaktów roboczych jest:
1)
ze strony Ministra [...] adres poczty elektronicznej [...];
2)
ze strony Beneficjenta [...] adres poczty elektronicznej [...].
2. 
Beneficjent wskazuje, iż wszelką korespondencję związaną z realizacją Umowy należy kierować na adres [...].
3. 
W przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Ministra. Zmiana adresu nie stanowi zmiany Umowy. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczoną.
4. 
W przypadku zmiany Rachunku Beneficjenta Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Ministra. Zmiana Rachunku Beneficjenta nie stanowi zmiany Umowy.
§  11. 
INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej "RODO".
2. 
Dane osobowe będą przetwarzane przez Strony wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z jej treścią.
3. 
Każda ze stron przekaże osobie, o której mowa w § 10 ust. 1, informacje wynikające z art. 14 RODO, w szczególności informacje, że druga strona umowy jest administratorem danych tej osoby w zakresie wynikającym z treści umowy, w celu jej wykonania i przez okres jej trwania. Strony zobowiązują się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności do stosowania zabezpieczeń zgodnie z art. 32 RODO.
4. 
Strony oświadczają, że stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. 
Beneficjent oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot Umowy, wysokość Dotacji, dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
§  12. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BENEFICJENTA
1. 
Beneficjent oświadcza, że znany jest mu fakt, że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440, z późn. zm.):
1)
wydatkowanie Dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem;
2)
nierozliczenie w terminie otrzymanej Dotacji;
3)
niedokonanie w terminie zwrotu środków w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 Umowy.
2. 
Beneficjent oświadcza, że znana jest mu treść art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, to jest że przepisy ww. ustawy stosuje się także do innych niż jednostki sektora finansów publicznych podmiotów w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami.
3. 
Beneficjent oświadcza, że znana jest mu treść z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.).
§  13. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. 
Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. 
Nieważność któregokolwiek postanowienia Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy.
3. 
Prawa i obowiązki Stron wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
4. 
W odniesieniu do niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
5. 
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
6. 
Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy, Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Ministra.
§  14. 
LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY I ZAŁĄCZNIKI
1. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
2. 
Integralną część Umowy stanowią załączniki:
1)
Załącznik nr 1: pełnomocnictwo Nr [...] z dnia [...];
2)
Załącznik nr 2: kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia [...];
3)
Załącznik nr 3: wniosek o udzielenie Dotacji wraz z załącznikami;
4)
Załącznik nr 4: wzór wniosku o przekazanie środków pieniężnych;
5)
Załącznik nr 5: wzór sprawozdania końcowego.

MINISTERBENEFICJENT

Załącznik Nr  4

WZÓR

WNIOSEK *

..........................................................

(nazwa i adres Beneficjenta)

w sprawie przekazania środków pieniężnych, o których mowa w § 3 Umowy

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 Umowy dotacji celowej nr [...] z dnia [...] zawartej na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. b i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1809).

wnoszę o przekazanie na Rachunek Beneficjenta [...] Dotacji/transzy Dotacji w kwocie [...] słownie [...] na dofinansowanie składki członkowskiej w [...] stanowiącej [...] % składki płatnej na rachunek bankowy tej organizacji międzynarodowej o numerze [...] w terminie do [...]

W załączeniu przekazuję:

1.
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię [...] potwierdzającego wymiar składki członkowskiej za [...] rok, wystawiony przez międzynarodową organizację pracodawców reprezentującą interesy pracodawców wobec instytucji Unii Europejskiej.
2.
[...]

 ...............................................................................

 Podpis

 osoby/osób uprawnionej do reprezentowania

 Beneficjenta zgodnie ze sposobem

 reprezentacji wynikającym z Krajowego

 Rejestru Sądowego lub podpis osoby/osób

 upoważnionych na podstawie pełnomocnictwa

 udzielonego przez osobę/osoby

 uprawnione do reprezentowania Beneficjenta

 zgodnie ze sposobem reprezentacji

 wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego

Załącznik Nr  5

WZÓR

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

z wykonania Zadania, o którym mowa w § 6 Umowy
Okres, za jaki składane jest sprawozdanie[...] roku - [...] roku (dzień wykonania zadania)
Nazwa i adres Beneficjenta
Data zawarcia Umowy dotacji celowej
Numer Umowy dotacji celowej
Rozliczenie składek członkowskich w roku ......................
Lp.Nazwa międzynarodowej organizacji pracodawcówWysokość składki członkowskiej lub jej części w walucie obcejWysokość otrzymanego dofinansowania do składki członkowskiej lub jej części w PLNKurs średni danej waluty ogłoszony przez

NBP1

Wysokość składki członkowskiej

po przeliczeniu według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez NBP

(w PLN)2

Data dokonania przez Beneficjenta płatności składki członkowskiej lub jej częściŚrodki podlegające zwrotowi z uwzględnieniem różnic kursowych
1.
2.
3.
...
Łączna kwota składki/ek w PLN, która została opłacona przez Beneficjenta:
Kwota udzielonej w [... ] roku Dotacji (określona w § 3 ust. 1 Umowy)
Kwota niewykorzystanej Dotacji lub jej części3

Wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta jest/nie jest* oprocentowany.

* niepotrzebne skreślić

Wysokość odsetek z tytułu oprocentowania środków na wyodrębnionym rachunku bankowym Beneficjenta wyniosła [...] PLN (słownie: [...] złotych).4

______

1 Kurs waluty, o którym mowa w § 6 ust. 3 Umowy

2 W przypadku, gdy dokumenty księgowe, których poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zostały dołączone do wniosku o przekazanie środków pieniężnych lub do sprawozdania końcowego, są wystawione na kwotę w walucie innej niż złoty polski, kwotę składki członkowskiej podaną na dokumencie księgowym należy przeliczyć na złotówki z zastosowaniem kursu waluty, o którym mowa w § 6 ust. 3 Umowy.

3 Różnica pomiędzy kwotą otrzymanej Dotacji a wyliczoną łączną kwotą składki/ek w PLN, która została opłacona przez Beneficjenta.

4 W przypadku zaksięgowania odsetek na Rachunku Beneficjenta, należy je zwrócić na zasadach określonych w § 8 ust. 1 i 2 Umowy na rachunek pomocniczy MRPIPS, o którym mowa w § 8 ust. 6 Umowy.

Część III. Załączniki
Do sprawozdania końcowego należy załączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:
1.dokumentów potwierdzających opłacenie składek członkowskich za [...] rok w pełnej wysokości,
2.dokumentów potwierdzających dokonanie przez Beneficjenta zwrotu niewykorzystanej części Dotacji, a w przypadku dokonania zwrotu po ustawowo wymaganym terminie - również z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 Umowy),
3.dokumentów potwierdzających dokonanie przez Beneficjenta zwrotu odsetek zaksięgowanych na wyodrębnionym rachunku bankowym, o ile przedmiotowy rachunek jest oprocentowany (zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 Umowy).
Do sprawozdania końcowego należy również załączyć kopie dokumentów dotyczących wymiaru składek członkowskich za [...] rok wystawionych przez międzynarodowe organizacje pracodawców.
Lista załączników:

1. .................................

2. .................................

Oświadczam (y), że:

1)
wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą, aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
2)
składki członkowskie nie zostały zwrócone Beneficjentowi z jakiegokolwiek tytułu do dnia złożenia niniejszego oświadczenia i nie zachodzą podstawy do zwrotu tych składek.

 ..............................., dnia ........................

 (miejscowość)(data)

 ...............................................................................

 Podpis

 osoby/osób uprawnionej do reprezentowania

 Beneficjenta zgodnie ze sposobem

 reprezentacji wynikającym z Krajowego

 Rejestru Sądowego lub podpis osoby/osób

 upoważnionych na podstawie pełnomocnictwa

 udzielonego przez osobę/osoby

 uprawnione do reprezentowania Beneficjenta

 zgodnie ze sposobem reprezentacji

 wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego

* Wniosek należy przekazać na adres Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
* Wniosek należy przekazać na adres Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.