Dz.Urz.MZ.2018.59

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 20 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 50) w § 11 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Podsekretarza Stanu Marcina Czecha zastępuje Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).