Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2019.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/19
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 6 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów obowiązków i odpowiedzialności funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53 i 125) zarządza się, co następuje:
§  1.  w zarządzeniu nr 9/13 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zakresów obowiązków i odpowiedzialności funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA poz. 11 oraz z 2014 r. poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zakresy obowiązków i odpowiedzialności wydane na podstawie zarządzenia zmienianego w § 1 zachowują moc do czasu wydania nowych zakresów obowiązków i obowiązków na podstawie niniejszego zarządzenia.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI FUNKCJONARIUSZA CBA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKA CBA