Zmiana zarządzenia w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2020.15

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 18 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U z 2019 r., poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695), zarządza się co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 2 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 2), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 w ust. 2 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) Sekretarza Stanu - Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania Annę Schmidt-Rodziewicz zastępuje w czasie jej nieobecności Podsekretarz Stanu - Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Demograficznej Barbara Socha;

6) Sekretarza Stanu - Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pawła Wdówika zastępuje w czasie jego nieobecności Sekretarz Stanu - Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Anna Schmidt-Rodziewicz.";

2)
§ 8 skreśla się;
3)
po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. Do zakresu czynności Sekretarza Stanu - Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania Anny Schmidt-Rodziewicz należy w szczególności:

1) realizowanie polityki rządu w zakresie zasady równego traktowania, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną;

2) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie zasady równego traktowana;

3) prowadzenie analiz i ocen rozwiązań prawnych pod kątem respektowania zasady równego traktowania, a także występowanie do właściwych organów z wnioskami o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie spraw należących do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania;

4) podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania;

5) dokonywanie analiz i ocen sytuacji prawnej i społecznej w zakresie, o którym mowa w pkt 1 oraz inicjowanie, realizowanie, koordynowanie lub monitorowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania, a także do ochrony przed dyskryminacją;

6) monitorowanie sytuacji w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania;

7) promowanie, upowszechnianie i propagowane problematyki równego traktowania;

8) współpraca z krajowymi organizacjami społecznymi, w tym ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;

9) współpraca w sprawach związanych z równym traktowaniem oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji z innymi państwami, organizacjami oraz instytucjami międzynarodowymi i zagranicznymi;

10) współpraca w przygotowywaniu sprawozdań i raportów z realizacji wiążących Rzeczpospolitą Polską do umów międzynarodowych dotyczących zasady równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji;

11) przedstawianie opinii w sprawie możliwości przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do umów międzynarodowych dotyczących zasady równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji - w porozumieniu z właściwymi ministrami;

12) koordynowanie zadań związanych z wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego;

13) inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań przez:

a) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania,

b) Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.";

4)
w § 10:
a)
po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a realizowanie i koordynowanie działań Ministerstwa w zakresie spraw wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej oraz międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej (w tym z organizacjami międzynarodowymi) w zakresie rodziny, pracy i polityki społecznej, z zastrzeżeniem § 5 pkt 5;",

b)
w pkt 8 po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) Departament Współpracy Międzynarodowej.";

5)
w § 13 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Dyrektor Generalny koordynuje realizację zadań związanych z rozwojem i funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Ministerstwie;";

6)
w § 13 w ust. 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu:

"5) Departament Informatyki."

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.