Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2018.206

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 15 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881 oraz z 2018 r. poz. 1608) oraz art. 8 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, 1608 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 134) w załączniku do zarządzenia po § 50 dodaje się § 50a w brzmieniu:

"§ 50a. 1. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy Pracodawca, po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej, może umorzyć niespłaconą kwotę pożyczki wraz z odsetkami.

2. Pracodawca zawiadamia poręczycieli o umorzeniu niespłaconej kwoty pożyczki wraz z odsetkami.".

§  2.  Przepisy § 50a zarządzenia zmienianego w § 1 stosuje się także do umów pożyczki oraz umów poręczenia, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.