Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego na rok 2024.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiŚ.2024.31

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 kwietnia 2024 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 18 kwietnia 2024 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego na rok 2024

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 12 ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego na rok 2024 (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 52), w załączniku nr 2 "Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań", wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt II "Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony czynnej":
a)
w lit. A "W ekosystemach leśnych", w tabeli:
lp. 1 otrzymuje brzmienie:
1Przygotowanie powierzchni pod odnowienia drzewostanów:

1) wycinanie krzewów

1) 0,91 ha;1) 130c, 131c, 161a, 212a,
przeszkadzających w odnowieniu drzewostanu;

2) przygotowanie gleby w

2) 260 sztuk;226d i 297c;

2) 153b i 161a;

placówki, w tym zdarcie pokrywy i przekopanie gleby;

3) przygotowanie gleby w talerze, w tym zdarcie pokrywy i przekopanie gleby

3) 4150 sztuk3) 130c, 131c, 212a, 226d i 297c
lp. 7 i 8 otrzymują brzmienie:
7Kształtowanie struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej drzewostanów w wieku od 21 do 40 lat, przez wykonanie cięć poza okresem lęgowym ptaków (30.04. - 30.06) - zabieg o charakterze trzebieży wczesnej20,08 ha23i, 78m, 89b, 239d, 385d i 391d
8Kształtowanie struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej drzewostanów w wieku od 41 do 80 lat, przez wykonanie cięć poza okresem lęgowym ptaków (30.04. - 30.06) - zabieg o charakterze trzebieży późnej243,21 ha2g, 2h, 2m, 13a, 13b, 41d, 45a, 68f, 79b, 80i, 83b, 84c, 84h, 92b, 114i, 126b, 126c, 160d, 160f, 203h, 212i, 220d, 227d, 228j, 228k, 233c, 230t, 230w, 239o, 239i, 240m-240°, 243j, 248a, 248c, 249c, 269a, 272f, 277b, 285d, 285h, 286a, 286b, 289a, 289b, 290a, 3011, 301n, 302b, 302c, 302f, 309b, 374a, 377i, 378d, 378g, 379h, 379j i 380h
lp. 11 otrzymuje brzmienie:
11Rozdrabnianie (zrębkowanie) pozostających części drzew, w szczególności gałęzi, z częściowym pozostawieniem biomasy w ekosystemie516 roboczogodzinObszar ochrony czynnej
uchyla się lp. 20;
b)
w lit. C "W ekosystemach wodnych", w tabeli:
lp. 8 otrzymuje brzmienie:
8Monitoring przyrodniczy małych jezior - odłowy badawcze ryb (Pisces)8,97 ha186 (jezioro Białe Pierciańskie) i 197 (jezioro Czarne koło Gawrych Rudy)
c)
w lit. D "Inne - monitoring, badania naukowe, eliminowanie obcych i inwazyjnych gatunków roślin, ochrona walorów widokowych oraz utrzymanie infrastruktury technicznej, związanej z udostępnianiem obszaru Parku oraz działalnością edukacyjną", dodaje się lp. 21 i 22 w brzmieniu:
21Budowa infrastruktury na łódź edukacyjną przy Muzeum Wigier w Starym Folwarku:

1) budowa hangaru nawodnego;

2) rozbudowa pomostu;

3) oczyszczenie dna z roślinności przybrzeżnej i namułów

1) wymiary 7,5x13 m;

2) długość 16 m;

3) do 500 m2

93Af i 188a (jezioro Wigry)
22Budowa punktu czerpania wody gaśniczej wraz z infrastrukturą1 punkt36d i 185 (jezioro Pierty)
2)
w pkt III "Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony krajobrazowej" w lit. B "Inne - ochrona walorów widokowych oraz utrzymanie infrastruktury technicznej, związanej z udostępnianiem obszaru Parku i z działalnością edukacyjną":
a)
lp. 3 otrzymuje brzmienie:
3Zagospodarowanie otoczenia budynku wystawy rybackiej w Czerwonym Folwarku, w tym:

1) ustawienie ławostołów, wymiana oświetlenia zewnętrznego, konserwacja i udostępnienie łodzi rybackiej (realizacja uzależniona od uzyskania środków finansowych);

2) wycięcie niektórych drzew i krzewów z powierzchni rewitalizowanego sadu oraz ścinka drzew zasłaniających i pochylonych na sad, wraz z usunięciem ściętych drzew z powierzchni

1 obiekt175dx i 175fx oraz działka o numerze 48 obręb ewidencyjny Czerwony Folwark
b)
dodaje się lp. 15 i 16 w brzmieniu:
15Ochrona przeciwpożarowa obszarów leśnych - instalacja punktu obserwacji stałej1 punktDziałka o numerze 131/16 obręb ewidencyjny Leszczewek
16Budowa slipu do wodowania jednostek pływających na przystani w Zakątach, w tym wycięcie jednego drzewa (realizacja uzależniona od uzyskania środków finansowych)1 obiekt230d
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).