Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2019.40

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 24 lipca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 7 i 48) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 11 "Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony czynnej":
a) w lit. A "W ekosystemach leśnych" w tabeli:
lp. 3 otrzymuje brzmienie:
"3.1. Dosadzanie drzew w5,09 haOddziały: 51b, 33b, 33d,
uprawach leśnych (poprawki il68d, 71a, 126Bj,
uzupełnienia).l27Dg, 124Kc, 19b,
2. Sadzenie odpowiednich gatunków drzew i krzewów w uprawach leśnych w miejsce wypadłych sadzonek oraz na uprawach, na których potrzeba dokonania poprawek wynika z przeprowadzonej oceny udatności.210m, 91Dl, 165 i"
lp. 5 otrzymuje brzmienie:
"5.Regulacja składu41,83 haOddziały: 78Cd, 78Cf,
gatunkowego i struktury78Aj, 118Dd, 132b, 155f,
przestrzennej (czyszczenie112n, 117k, 117l, 121j,
wczesne) poprzez wycięcie drzew niepożądanych, w razie potrzeby ogławianie i obrączkowanie w uprawach i młodnikach w wieku 5-10 lat.128Aa, 140g, 126i, 127c"
lp. 6 otrzymuje brzmienie:
"6.Regulacja składu17,81 haOddziały: 28f, 28Ai,
gatunkowego i struktury122Ab, 128Ac, 202a,
przestrzennej (czyszczenia202b, 103a, 118Ca,
późne) poprzez wycięcie122Ad, 125Ag, 125Ao,
drzew niepożądanych w140g"
młodnikach w wieku 11-20
lat.
lp. 16 otrzymuje brzmienie:
"16.Przeciwdziałanie szkodom powodowanym w drzewostanach przez zwierzęta

1. Wykonanie nowych

1. Około 13 ha1. Oddziały: 9t; 78Ck;

l25g; 144i; 158i; 165i;

172c; 184a, 19b, 166l, 166k, 79j.

ogrodzeń upraw leśnych
przed zwierzętami.
2. Naprawa istniejących2. Do 170 ha (w jednym2. Istniejące ogrodzenia.
grodzeń.roku lub corocznie)
3. Indywidualne3. Około 21 ha (w jednym3. Oddziały: 2b, c; 15c;
mechaniczne zabezpieczenieroku lub corocznie).19b; 57d; 67b,c; 69c;
sadzonek.71a,d; 73k; 112a; 121j; 122d; 126Bj; 127Dg.

4. Obszar ochrony

4. Redukcja zwierząt w celu utrzymania populacji na wskaźnikowym poziomie:

- jelenia - 60 szt.

- sarny - 400 szt.

- dzika - utrzymanie zagęszczenia populacji na poziomie do 0,1 os./km2

4. Według planu redukcjiczynnej."
b) w lit. C "Inne, według specyfiki WPN" w tabeli po lp. 8 dodaje się lp. 9-17 w brzmieniu:
"9.Stworzenie warunków do6,72 haOddziały: 166k, 166l
zwiększenia(działki: 511/3, 511/4
bioróżnorodności poprzezChomęcice, gmina
zmianę sposobu wykorzystania gruntu z rolniczego na leśno-łąkowy z zadrzewieniami i zakrzewieniami poprzez wprowadzanie gatunków leśnych i biocenotycznych i ich pielęgnacja, stwarzając dogodne warunki do życia ptaków i drobnych ssakówKomorniki)
oraz dla ochrony gleb i wód. Aktualizacja rodzaju i powierzchni użytków gruntowych w PODGiK3).
10.Zalesienie gruntu porolnego, aktualizacja rodzaju i powierzchni użytków gruntowych w PODGiK.2,91 haOddział: 79j (129/9 Miasto Mosina)
11.Budowa wieży do obserwacji ornitologicznych wraz z parkingiem.0,01 haOddziały: 124Kb, 124Kc
12.Naprawa i konserwacja dróg leśnych i przeciwpożarowych.4340 mbOddziały: 50, 53, 54, 50c, 50d, 50h, 50g, 50i, 84, 143g, 149a, 150g, 150g/h, 153s, 154 c/d, 154 d/g, 154 i/j, 154k, 154m, 157a, 157b, 157f
13.Aktualizacja rodzaju użytku gruntowego w PODGiK dla działki 743/30 Wiry, gmina Komorniki, przeznaczonej do zalesienia, nabytej przez WPN w ramach realizacji prawa pierwokupu.Działka 743/30 Wiry - 1,13 haOddział: 50Af
14.Aktualizacja rodzaju i powierzchni użytków gruntowych w PODGiK dla działek 281/26, 281/28 Witobel, gmina Stęszew, nabytych przez WPN w ramach realizacji prawa pierwokupu.Działka 281/26 Witobel - 0,1251 ha,

działka 281/28 Witobel - 0,1142 ha

Oddziały: 193h,i
15.Aktualizacja rodzaju i powierzchni użytków gruntowych w PODGiK dla działek 149, 150 Jeziory, gmina Mosina.Działka 149 Jeziory - 16,12 ha,

działka 150 Jeziory - 13,88 ha

Oddział: 84
16.Aktualizacja rodzaju i powierzchni użytków gruntowych w PODGiK dla działki 262/4 Trzebaw, gmina Stęszew.Działka: 262/4 Trzebaw - 23,8084 haOddział: 126A
17.Aktualizacja rodzaju i powierzchni użytków gruntowych w PODGiK dla działki 388 Rosnówko Walerianowo, gmina Komorniki.Działka: 388 Rosnówko Walerianowo - 7,896 haOddział: 112"
2) po treści odnośnika nr 2 dodaje się treść odnośnika nr 3 w brzmieniu: "

"3) PODGiK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96)