Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2017.37

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 24 maja 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 71, z 2016 r. poz. 27 i 65, oraz z 2017 r. poz. 25) w załączniku nr 2, w pkt I "Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony czynnej", w lit. A "W ekosystemach leśnych" lp. 20 otrzymuje brzmienie:
20Wykonanie ogrodzenia ograniczającego szkody w uprawach leśnych powodowane przez zwierzynę łowną6,95 haOddziały - 2k, 9p, r, 18g, 19c, d, j, 54a, 78f, 183i, 204a, 214a, 215k, 220b, 305b
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).