Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2017.25

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) zarządza się, co następuje.
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 71 oraz z 2016 r. poz. 27 i 65), w załączniku nr 2:
1)
w pkt I "Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony czynnej":
a)
w lit. A "W ekosystemach leśnych", w tabeli:
w lp. 21 kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

"1. Jeleń (Cervus elaphus) - do 20 sztuk.

2. Dzik (Sus scrofa) - do 143 sztuk.

3. Sarna (Capreolus capreolus) - do 50 sztuk",

po lp. 21 dodaje się lp. 22 i 23 w brzmieniu:
22Remont dróg służących do monitoringu i ochrony przeciwpożarowej4000 mObszary ochrony czynnej
23Ustawienie nowych tablic informacyjnych i granicznych68 sztukObszary ochrony czynnej
b)
w lit. B "W nieleśnych ekosystemach lądowych", w tabeli:
w lp. 1 kolumna 3 otrzymuje brzmienie:

"166,56 ha",

w lp. 2 kolumna 3 otrzymuje brzmienie:

"1850,13 ha",

c)
w lit. D "Inne, według specyfiki Parku", w tabeli:
lp. 1 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Bieżące remonty, modernizacja i konserwacja:

1) miejsc postojowych;

2) ogrodzeń;

3) miejsc odpoczynku;

4) wież widokowych;

5) zadaszeń;

6) pomostów pływających i kładek.

2. Uzupełnienie infrastruktury turystycznej.

3. Uzupełnienie oznakowania.",

po lp. 5 dodaje się lp. 6 w brzmieniu:
6Budowa ścieżki edukacyjnej "Czahary"1 obiektObwód ochronny Bubnów
2)
w pkt II "Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony krajobrazowej

Inne, według specyfiki Parku", w tabeli, w lp. 2 kolumna druga otrzymuje brzmienie:

"1. Wykonanie domków dla owadów zapylających.

2. Zakup murarki ogrodowej (Osmia rufa).".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).