Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2019.48

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego na lata 2019-2020

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614, 2244 i 2340) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego na lata 2019-2020 (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 72) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 w pkt 1. "Zagrożenia wewnętrzne istniejące", w tabeli po lp. 13 dodaje się lp. 14 w brzmieniu:
"14Pogłębiająca się utrata naturalnego

zróżnicowania struktur żwirowo-kamiennych poniżej progów na rzekach

Drawie i Korytnicy, powodująca

zubożenie stanu siedlisk

Utworzenie bystrzy żwirowo-kamiennych o parametrach wynikających

z energetyki cieków przez usypanie i

formowanie substratu bez jego

przytwierdzania do dna i brzegów"

2) w załączniku nr 2:
a) w pkt 1 "Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną ścisłą", w lit. D "Inne", w tabeli po lp. 9 dodaje się lp. 10 w brzmieniu:
"10Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego, pieszego i wodnegoWedług potrzebObszar ochrony ścisłej"
b) w pkt 11 "Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną czynną":
w lit. C "W ekosystemach wodnych ", w tabeli po lp. 16 dodaje się lp. 17 w brzmieniu:
"17Utworzenie bystrzy żwirowo-kamiennych o parametrach wynikających z energetyki cieków przez usypanie i formowanie substratu bez jego przytwierdzania do dna i brzegów5 bystrzy w 3 sekwencjachRzeki: Drawa i Korytnica"
w lit. D "Inne", w lp. 1, pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"15. Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego, pieszego i wodnegoWedług potrzebObszar ochrony czynnej"
c) w pkt 11I "Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazową", w lit. C "Inne", w tabeli, w lp. 9, pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"95. Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego, pieszego i wodnegoWedług potrzebObwody ochronne - Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna, Szuwary"
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).