Zmiana zarządzenia w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2020.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2020
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 14 stycznia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, 730 i 2020) i § 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140), zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 36/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 25 oraz z 2018 r. poz. 14) wprowadza się następujące zmiany: w załączniku nr 2:
a)
w spisie treści pkt 7 i ppkt 70 - 71 otrzymują brzmienie:

"7 KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI UISZCZANIA OPŁATY ELEKTRONICZNEJ I AUTOMATYCZNY NADZÓR NAD RUCHEM DROGOWYM

70 Kontrola prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej

71 Analizy i oceny w sprawie kontroli uiszczania opłaty elektronicznej",

b)
w spisie treści dodaje się pkt 8 wraz z ppkt 80-84 w brzmieniu:

"8 KRAJOWY SYSTEM POBORU OPŁAT

80 Organizacja Krajowego Systemu Poboru Opłat

81 Rozwój i Strategia Krajowego Systemu Poboru Opłat

82 Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej

83 Obsługa użytkowników Krajowego Systemu Poboru Opłat

84 Raporty wpływów i wydatków Krajowego Funduszu Drogowego związanego z obsługą Krajowego Systemu Poboru Opłat

c)
w tabeli klasa 7 i podklasy do 712 otrzymują brzmienie:
7KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI UISZCZENIA OPŁATY ELEKTRONICZNEJ I AUTOMATYCZNY NADZÓR NAD RUCHEM DROGOWYM
70Kontrola prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej
700Zasady, uzgodnienia i wytyczne w zakresie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznejABcZasady, decyzje, wytyczne, rozstrzygnięcia, zalecenia i uzgodnienia, instrukcje własne.
701Postępowania kontrolne i weryfikacyjne w sprawach kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznejB5Bc
702Postępowania wyjaśniające i administracyjne w zakresie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznejB10Bc
703Postępowania wykroczeniowe związane z kontrolą prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznejB3Bc
704Postępowania egzekucyjne związane z kontrolą prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznejB5Bc
705Pozostałe postępowania i wyjaśnienia związane z kontrolą prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznejB5Bc
706Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznejB5BcInformacje i wyjaśnienia.
707Weryfikacja rozliczeń finansowych z podmiotami zewnętrznymi w zakresie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznejB10Bc
708Współpraca z operatorem elektronicznego systemu poboru opłat w ramach kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznejB10Bc
709Współpraca z producentami i serwisami pojazdów służbowych i urządzeń kontrolnych działających w systemie elektronicznego poboru opłatB10Bc
71Analizy i oceny w sprawie kontroli poboru opłaty elektronicznej
710Analizy kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznejABcAnalizy roczne i za okresy dłuższe.
711Analizy ekonomiczne funkcjonowania systemów kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznejBE10BcAnalizy bieżące.
712Analizy, oceny i informacje dotyczące postępowań w sprawach kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznejBE10BcAnalizy bieżące.
d)
w tabeli dodaje się klasę 8 w brzmieniu:
8KRAJOWY SYSTEM POBORU OPŁAT
80Organizacja Krajowego Systemu Poboru Opłat
800Zasady, uzgodnienia i wytyczne w zakresie Krajowego Systemu Poboru OpłatABc
801Programy i projekty dotyczące Krajowego Systemu Poboru OpłatABc
802Współdziałanie z podmiotami realizującymi zadania dla Krajowego Systemu Poboru OpłatBE10BcUmowy, porozumienia.
803Udzielanie informacji w zakresie Krajowego Systemu Poboru OpłatB5BcObejmuje sprawy niezwiązane bezpośrednio z aktami innych klas, dotyczących KSPO.
804Sprzęt i wyposażenie Krajowego Systemu Poboru Opłat
8040Rejestrowanie sprzętu i wyposażenia Krajowego Systemu Poboru OpłatBE5BcEwidencja prowadzona w sposób ciągły.
8041Zarządzanie sprzętem i wyposażeniem Krajowego Systemu Poboru OpłatB5
81Rozwój i strategia Krajowego Systemu Poboru Opłat
810Optymalizacja i rozwój strategicznych założeń dla realizacji usług Krajowego Systemu Poboru OpłatABc
811Kontakty z Komisją Europejską w sprawach dotyczących polityki poboru opłat drogowychABc
812Interoperacyjność krajowa w zakresie poboru opłat drogowychABcDla każdego podmiotu zakłada się odrębną teczkę.
813Analizy i oceny działania Krajowego Systemu Poboru OpłatABc
82Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej
820Przygotowywanie i wdrażanie procedur i procesów Elektronicznej Usługi Opłaty ElektronicznejABc
821Kontakty z podmiotami zaangażowanymi w Europejską Usługę Opłaty ElektronicznejBE10Bc
822Obsługa dostawców Europejskiej Usługi Opłaty ElektronicznejBE10BcDla każdego podmiotu zakłada się odrębną teczkę.
83Obsługa użytkowników Krajowego Systemu Poboru Opłat
830Zawieranie umów z użytkownikami Krajowego Systemu Poboru OpłatB10Bc
831Wypowiadanie umów z użytkownikami Krajowego Systemu Poboru OpłatB10Bc
832Gwarancje zabezpieczające umowy z użytkownikami Krajowego Systemu Poboru OpłatB10Bc
833Postępowania reklamacyjne związane z Krajowego Systemu Poboru OpłatB5Bc
834Kontakty z użytkownikami Krajowego Systemu Poboru OpłatB5BcW szczególności pytania i zgłoszenia użytkowników KSPO dotyczące ich obsługi, nie będące reklamacjami.
835Rozliczenia z użytkownikami Krajowego Systemu Poboru Opłat
8350Noty obciążeniowe użytkowników Krajowego Systemu Poboru OpłatB5Bc
8351Noty korygujące użytkowników Krajowego Systemu Poboru OpłatB5Bc
8352Potwierdzenia sald użytkowników Krajowego Systemu Poboru OpłatB5Bc
8353Postępowania egzekucyjne w zakresie Krajowego Systemu Poboru OpłatB5Bc
84Raporty wpływów i wydatków Krajowego Funduszu Drogowego związane z obsługą Krajowego Systemu Poboru Opłat
840Planowanie przychodów i wydatków Krajowego Systemu Poboru OpłatABc
841Roczne raporty wewnętrzne w zakresie przepływów na rachunkach bankowych Krajowego Systemu Poboru OpłatABc
842Okresowe raporty wewnętrzne w zakresie przepływów na rachunkach bankowych Krajowego Systemu Poboru OpłatB5Bc
843Raporty zewnętrzne w zakresie przepływów na rachunkach bankowych Krajowego Systemu Poboru OpłatABc
844Okresowe raporty dotyczące wydatków z Krajowego Funduszu DrogowegoABc
845Okresowe sprawozdania finansowe Krajowego Systemu Poboru OpłatABc
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.