Dz.Urz.WUG.2019.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 18 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 158) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 uchyla się pkt 3b;
2) użyte w § 2 w pkt 3 oraz w § 6 w ust. 1 i 3 wyrazy "pkt 3b i 4" zastępuje się wyrazami "pkt 4".
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.