Dz.Urz.WUG.2018.154

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 2 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 124) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych;",

b) uchyla się pkt 2 i 3;
2) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) należności za przygotowanie koreferatów albo ekspertyz do wniosków o wydanie opinii przez komisje, o których mowa w § 1 pkt 1 i 1a, zwanych dalej "koreferatami";";

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wyboru podmiotu, który przygotuje koreferat, dokonują Przewodniczący komisji, o których mowa w § 1 pkt 1 i 1a.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lipca 2018 r.