Dziennik resortowy

Dz.Urz.PKRUS.2018.28

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 23 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "Instrukcji w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego"

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858), w związku z art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650 i 1629) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia nr 9 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "Instrukcji w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego" (Dz. Urz. KRUS poz. 9), w § 16 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Pracownicy prowadzący ewidencję księgową ujmują wyniki rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych niezwłocznie po otrzymaniu od przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej zaakceptowanego przez dyrektora oddziału regionalnego Kasy w oddziale regionalnym Kasy, a w Centrali Kasy przez I Zastępcę Prezesa Kasy, protokołu weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych i przedłożonych wniosków dotyczących sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. ".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.