Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym regulaminu pracy. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym regulaminu pracy.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2022.12

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12/22
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 31 marca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym regulaminu pracy

Na podstawie art. 104-1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 17/07 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym regulaminu pracy (Dz. Urz. CBA z 2008 r. Nr 1, poz. 2 oraz z 2019 r. poz. 19) w załączniku w § 46 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. W okresie pierwszych trzech lat pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oceny okresowej pracownika dokonuje się co pół roku, a po upływie tego okresu - co dwa lata.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2022 r.