Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2019.39

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 5 listopada 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 i 1907) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W Regulaminie zarządzania środkami Centralnego Funduszu Mieszkaniowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 58 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. KRUS poz. 62), załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik Nr 1
LpCel przyznania pożyczkiMaksymalna kwota pożyczki w zł
dla osób § 2 pkt 3 lit. adla osób § 2 pkt 3 lit. b
1Zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania)50.000 złnie dotyczy
2Pokrycie kosztów wykupu zajmowanego lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania) na własność50.000 zł50.000 zł
3Przystosowanie lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania) do potrzeb osób o ograniczonej sprawności50.000 zł50.000 zł
4Pomoc w spłacie kredytu udzielonego na zakup lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania) przez bank50.000 zł50.000 zł
5Remont lub modernizację lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania) - § 6 ust. 6 regulaminu35.000 zł35.000 zł
6Remont lub modernizację lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania) - § 6 ust. 7 regulaminu20.000 zł20.000 zł