Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2017.15

Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 9 maja 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 i 2043 oraz z 2017 r. poz. 2, 38, 624 i 715) oraz art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800, 1984 i 2255) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 13 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wysokość udzielanych pożyczek wynosi:

a) na cele, o których mowa w § 5 lit. a-f, do 40.000 zł,

b) na cele, o których mowa w § 5 lit. g - 5.000 zł, 10.000 zł, 15.000 zł, 20.000 zł lub 25.000 zł.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.