Dz.Urz.PKRUS.2018.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 20 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858), w związku z art. 104 § 1 oraz art. 1041-1043 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia nr 16 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. KRUS z 2014 r. poz. 19, z 2015 r. poz. 35 oraz z 2017 r. poz. 22), po Rozdziale 10 Ochrona pracy kobiet i pracowników młodocianych dodaje się Rozdział 10a Stosowanie monitoringu w brzmieniu:

"Rozdział 10a.

Stosowanie monitoringu

§ 40a. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca prowadzi szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy oraz terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu w formie monitoringu wizyjnego.

2. Monitoringiem wizyjnym nie są objęte pomieszczenia sanitarne oraz stołówka.

3. Wszystkie pomieszczenia i teren monitorowany zakładu pracy są oznaczone w sposób widoczny, trwały i czytelny za pomocą tablic lub naklejek informujących o zainstalowanym monitoringu.

4. Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów wymienionych w ust. 1 i przechowywane są przez okres 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 30 dni przechowywania nagrań ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 4, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

§ 40b. 1. W celu zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy i właściwe użytkowanie udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, może zostać zastosowany okresowy indywidualny monitoring stacji roboczej pracownika, w tym poczty elektronicznej. Jako stację roboczą pracownika należy rozumieć komputer stacjonarny, laptop, terminal, tablet, smartfon itp. zalogowane do domeny pracodawcy lub umożliwiające dostęp do konta służbowego poczty elektronicznej pracownika.

2. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, pracodawca na wniosek przełożonego, ma prawo do stosowania okresowego indywidualnego monitoringu zawartości i aktywności stacji roboczej pracownika, w tym poczty elektronicznej.

3. Wniosek o zastosowanie okresowego indywidualnego monitoringu przełożony składa do komórki organizacyjnej właściwej ds. informatyki i telekomunikacji w Centrali Kasy. We wniosku przełożony wskazuje okres stosowania indywidualnego monitoringu, nie dłuższy niż 2 tygodnie.

4. W przypadku zastosowania wobec pracownika okresowego monitoringu stacji roboczej, w tym poczty elektronicznej, pracownik otrzyma powiadomienie z komórki organizacyjnej właściwej ds. informatyki i telekomunikacji na adres służbowej poczty elektronicznej.

5. Monitoring stacji roboczej pracownika, w tym monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika.

6. Korzystanie przez pracownika ze służbowych narzędzi pracy, nie może naruszać praw osób trzecich i interesu pracodawcy, w szczególności zawartość przechowywana na stacjach roboczych lub przesyłana za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, nie może naruszać godności osobistej, poniżać lub upokarzać osób trzecich, być niezgodna z prawem lub naruszać dobre imię pracodawcy.

7. Zapisy monitoringu służbowych narzędzi pracy przetwarzane są wyłącznie do celów wymienionych w ust. 1 i przechowywane są przez okres 30 dni od dnia zaprzestania prowadzenia monitoringu. W przypadku, gdy zapisy monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 30 dni przechowywania zapisów ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

8. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 7, uzyskane w wyniku monitoringu zapisy podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

§ 40c. W uzasadnionych przypadkach pracownik, którego dane znajdują się na nagraniach z monitoringu wizyjnego lub zapisach z innych form monitoringu, ma prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.".

§  2. 
1.  Zmiana do Regulamin pracy Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą", wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom Centrali Kasy
2.  Sposobem podania treści zmiany do Regulaminu pracy Centrali Kasy do wiadomości pracowników jest zamieszczenie w Zintegrowanym Systemie Zarządzania.
§  3. 
1.  Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Centrali Kasy do zapoznania podległych pracowników z treścią zmiany Regulaminu pracy oraz do przekazania podpisanych oświadczeń o zapoznaniu się ze zmianą Regulaminu pracy do Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.  Za oznaczenie pomieszczeń i terenu monitorowanego zakładu pracy odpowiedzialny jest Dyrektor Biura Administracji i Inwestycji, w uzgodnieniu z powołanym w Kasie Inspektorem Ochrony Danych, nie później niż jeden dzień przed dniem wejścia w życie zmiany do Regulaminu pracy.
3.  Za wprowadzenie sposobu wnioskowania i powiadamiania o stosowaniu monitoringu służbowych narzędzi pracy odpowiedzialny jest Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji, w uzgodnieniu z powołanym w Kasie Inspektorem Ochrony Danych, nie później niż jeden dzień przed dniem wejścia w życie zmiany do Regulaminu pracy.
4.  Za dołączenie do akt osobowych oświadczeń, o których mowa w ust. 1, odpowiedzialny jest Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

_________________________________________________

(imię i nazwisko pracownika)(miejscowość, data)

_____________________________

(stanowisko)

_____________________________

(komórka organizacyjna)

OŚWIADCZENIE

O ZAPOZNANIU SIĘ ZE ZMIANĄ REGULAMINU PRACY

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się ze zmianą Regulaminu pracy Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie stosowania monitoringu w zakładzie pracy.

 ______________________

 (podpis pracownika)