Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia "Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDDKiA.2022.11

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z dnia 13 czerwca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad"

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 załącznika do zarządzenia Nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad , w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), zarządza się, co następuje:
§  1. 
W załączniku do zarządzenia Nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad" zmienionego zarządzeniem Nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 października 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo- księgowych w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad" wprowadza się następujące zmiany:
1)
w części X Kontrola dowodów księgowych pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym:
a)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Pracownik dokonujący kontroli merytorycznej umieszcza w opisie, o którym mowa w ust. 8, również informację o załączeniu wymaganych dokumentów oraz dokonaniu weryfikacji danych i numeru rachunku bankowego wystawcy dokumentu.",

b)
uchyla się ust. 10;
2)
w części XI Rejestrowanie, obieg i kontrola dokumentów finansowo-księgowych w systemie EZD po pkt 12 dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

"W przypadku innych płatności, w szczególności z tytułu: podwyższenia kwalifikacji zawodowych, w tym za naukę języka obcego, zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, opłat sądowych lub egzekucyjnych lub zwrotu środków z KFD z tytułu kar i opłat - w systemie EZD obowiązuje obieg analogiczny jak w przypadku wersji papierowej. Kontrola merytoryczna dokonywana jest na specjalnym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2a do Instrukcji.";

3)
traci moc załącznik nr 1 do Instrukcji, o której mowa w § 1;
4)
załącznik nr 2 do Instrukcji, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie, określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
5)
do Instrukcji, o której mowa w § 1, dodaje się załącznik nr 2a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Opis merytoryczny faktury:

Załącznik nr 2

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Opis merytoryczny faktury:

Załącznik nr 2a

grafika