Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2017.62

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 26 maja 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W załączniku nr 1 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 53, z późn. zm.) § 23 otrzymuje brzmienie:

"§ 23. 1. W Ministerstwie funkcjonuje skład chronologiczny.

2. Dopuszcza się prowadzenie w Ministerstwie kilku składów chronologicznych oraz kilku składów informatycznych nośników danych, jeżeli jest to uzasadnione strukturą organizacyjną lub lokalizacją komórek organizacyjnych.

3. Organizacyjne i techniczne funkcjonowanie składu chronologicznego w Ministerstwie określi Dyrektor Generalny Ministerstwa.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).