NFZ.2018.122

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 122/2018/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 30 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w § 15 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) osoba niewymieniona w pkt 7, w wieku od 40. do 65. roku życia - od dnia 1 września 2018 r. - współczynnik 1,33;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

Zmiana wprowadzona niniejszym zarządzeniem ma na celu zwiększenie finansowania świadczeń lekarza poz dla populacji w grupie wiekowej: 40-65 r.ż.