NFZ.2018.62

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62/2018/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 27 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia umowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1938, z późn. zm.).

Niniejsze zarządzenie wprowadza nowe regulacje, wynikające z rozpatrzenia przez Fundusz, w wyniku rozmów w trakcie spotkań w dniach: 10.05. 2018 r., 20.06.2018 r., 26.06.2018 r. i, 27.06.2018 r. oraz wymiany korespondencji, wniosków zgłoszonych przez organizacje świadczeniodawców, dotyczących wzrostu nakładów na POZ w drugiej połowie 2018 r., w związku z poprawą jakości i dostępności do świadczeń lekarza POZ.

Postulaty mające charakter finansowy, zostały uwzględnione w zakresie niewykraczającym poza aktualne możliwości finansowe Funduszu. Wprowadzone przez Fundusz regulacje finansowe skutkują w drugiej połowie 2018 r. bieżącym wzrostem kosztów finansowania świadczeń POZ na łączną kwotę ok. 78,5 mln zł. Oszacowana kwota wzrostu kosztów nie wpływa na zmianę planu finansowego Narodowego Fundusz Zdrowia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚCI STAWEK KAPITACYJNYCH, PORAD I RYCZAŁTÓW W POZ OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2018 ROKU.

L.p.Nazwa świadczeniaJednostka rozliczeniowaWartość rocznej stawki kapitacyjnej, ceny jednostkowej jednostek rozliczeniowych
od

01.07.2018 r.

od

01.09.2018 r.

1.1Świadczenia lekarza pozStawka kapitacyjna147,00
1.2Świadczenie lekarza poz w profilaktyce CHUKPorada110,00
1.3Świadczenie lekarza poz udzielane w stanach nagłych zachorowani ubezpieczonym spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentówPorada49,00
1.4Świadczenie lekarza poz udzielane osobom spoza listy świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 54 ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 ustawy oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RPPorada49,00
1.5Świadczenie lekarza poz udzielane w stanach zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat)Porada49,00
1.6Świadczenie lekarza poz w ramach kwalifikacji do realizacji transportu "dalekiego" w POZPorada20,00
1.7Świadczenie lekarza poz związane z wydaniem kartyPorada50,00
2.1Świadczenia pielęgniarki pozStawka kapitacyjna37,5639,84
2.2Świadczenie pielęgniarki poz w ramach realizacji profilaktyki gruźlicyPorada5,00
2.3Świadczenie pielęgniarki poz udzielane w stanach nagłych zachorować ubezpieczonym spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentówPorada13,00
2.4Świadczenie pielęgniarki poz udzielane osobom spoza listy świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 54 ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 ustawy oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RPPorada13,00
2.5Świadczenie pielęgniarki poz udzielane w stanach zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat)Porada13,00
3.1Świadczenia położnej pozStawka kapitacyjna23,2825,68
3.2Wizyta położnej poz w edukacji przedporodowejWizyta31,00
3.3Wizyta położnej poz w edukacji przedporodowej - wada letalna płoduWizyta46,50
3.4Wizyta patronażowa położnej pozWizyta29,00
3.5Wizyta patronażowa położnej poz / wizyta w opiece nad kobietą po rozwiązaniu ciąży - wada letalna płoduWizyta39,00
3.6Wizyta położnej poz w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznychWizyta15,00
3.7Świadczenie położnej poz udzielane w stanach nagłych zachorowań świadczeniobiorcom spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentówPorada13,00
3.8Świadczenie położnej poz udzielane osobom spoza listy świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 54 ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 ustawy oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RPPorada13,00
3.9Świadczenie położnej poz udzielane w stanach zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat)Porada13,00
3.10Świadczenie położnej poz - pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznegoPorada20,00
3.11Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej, w okresie do 10. tyg. ciążyWizyta215,00
3.12Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 11. do 14. tyg. ciążyWizyta140,00
3.13Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 15. do 20. tyg. ciążyWizyta140,00
3.14Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 21. do 26. tyg. ciążyWizyta168,00
3.15Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 27. do 32. tyg. ciążyWizyta140,00
3.16Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 33. do 37. tyg. ciążyWizyta140,00
3.17Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 38. do 39. tyg. ciążyWizyta140,00
3.18Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie po 40. tyg. ciążyWizyta140,00
3.19Wizyta związana z wykonaniem Holtera RRWizyta121,00
4.1Świadczenia pielęgniarki szkolnejStawka kapitacyjna76,5684,00
4.2Świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielane w ramach grupowej profilaktyki fluorkowejStawka kapitacyjna5,40
5.1Świadczenia transportu sanitarnego w POZ - przewozy realizowane w ramach gotowościStawka kapitacyjna5,16
5.2Świadczenie transportu sanitarnego "dalekiego" w POZ - przewóz na odległość (tam i z powrotem) 121 - 400 kmRyczałt za przewóz210
5.3Świadczenie transportu sanitarnego "dalekiego" w POZ - przewozy na odległość (tam i z powrotem) powyżej 400 kmRyczałt za każdy km przewozu ponad 4000,84
Nazwa projektu:

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Komórka odpowiedzialna za projekt:

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

Data sporządzenia

27. 06. 2018 r.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Niniejsze zarządzenie wprowadza nowe regulacje, wynikające z rozpatrzenia przez Fundusz, w wyniku rozmów w trakcie spotkań w dniach: 10.05. 2018 r., 20.06.2018 r., 26.06.2018 r. i 27.06.2018 r. oraz wymiany korespondencji zawierającej wnioski zgłoszone przez organizacje świadczeniodawców, dotyczących wzrostu nakładów na POZ w drugiej połowie 2018 r., w związku z poprawą jakości i dostępności do świadczeń lekarza POZ.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Postulaty mające charakter finansowy, zostały uwzględnione w zakresie niewykraczającym poza aktualne możliwości finansowe Funduszu. Wprowadzone przez Fundusz regulacje finansowe skutkują w drugiej połowie 2018 roku bieżącym wzrostem kosztów finansowania świadczeń POZ na łączną kwotę ok. 78,5 mln zł. Oszacowana kwota wzrostu kosztów nie wpływa na zmianę planu finansowego Narodowego Fundusz Zdrowia.
3. Podmioty, na które oddziałuje projekt
GrupaWielkośćŹródło danychOddziaływanie
Komórki w Centrali NFZ odpowiedzialne za przygotowanie procesu kontraktowania świadczeńDSOZ

DI

Implementacja postanowień zarządzenia do aplikacji informatycznych obsługujących proces zawierani/aneksowania umów oraz proces rozliczeń
Komórki Organizacyjne w oddziałach wojewódzkich NFZOrganizacja i przeprowadzenie procesu aneksowania umów POZ
Podmioty lecznicze będące realizatorami umów o udzielanie świadczeń POZ100%Umowy o udzielanie świadczeń POZWzrost przychodów z realizacji umów na pokrycie wzrostu kosztów świadczeń wynikających m.in. z wprowadzanych rozwiązań prawnych
4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Postulaty mające charakter finansowy, zostały uwzględnione w zakresie niewykraczającym poza aktualne możliwości finansowe Funduszu.
5. Skutki finansowe
Szacowane skutki finansowe wprowadzonych zwiększają koszty finansowania świadczeń POZ w bieżącym roku o ok. 78,5 mln złotych. Powyższy wzrost kosztów nie wpływa na zmianę planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia.
6. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przepisy zarządzenia będą miały zastosowanie do zawierania i realizacji umów od dnia 1 lipca 2018 r.
7. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?