NFZ.2018.114

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 114/2018/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 31 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 88/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W celu wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikającej ze zmiany umowy w poszczególnych rodzajach świadczeń, o których mowa w § 6, świadczeniodawca obowiązany jest do comiesięcznego przekazywania do właściwego ze względu na miejsce zawarcia umowy oddziału Funduszu rachunku obejmującego kwotę środków na wzrost wynagrodzeń lekarzy oraz na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, za miesiąc poprzedzający przekazanie tego rachunku.";

2) w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Środki finansowe na:

1) wzrost wynagrodzeń lekarzy;

2) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy,

- przekazywane są świadczeniodawcy przez Fundusz w miesięcznych transzach.";

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku:

1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy, lub

2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, lub

3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy

- środki, o których mowa w ust. 1, w kwocie niewykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem określonym w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.",

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, świadczeniodawca obowiązany jest do odpowiedniego skorygowania rachunku lub rachunków, w okresie sprawozdawczym następującym po zakończeniu wykonywania zobowiązania.",

d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Wykaz produktów rozliczeniowych umożliwiających rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, dla poszczególnych typów umów określony jest w załączniku nr 15 do zarządzenia.";

3) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
6) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
7) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;
8) załącznik nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;
9) załącznik nr 7 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia;
10) załącznik nr 8 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia;
11) załącznik nr 9 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia;
12) załącznik nr 10 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia;
13) załącznik nr 11 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia;
14) załącznik nr 12 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszego zarządzenia;
15) załącznik nr 13 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia;
16) załącznik nr 14 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszego zarządzenia;
17) dodaje się załącznik 15 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku 15 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Kwota środków finansowych przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy za okres od dnia 1 lipca 2018 r. do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonana zostanie zmiana umów, o których mowa § 1 pkt 3-16, przekazana zostanie w terminie 14 dni od dnia przekazania do oddziału Funduszu rachunków za te miesiące.
§  3.  Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów Funduszu do wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia do postanowień umów, o których mowa § 1 pkt 3-16.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniające zarządzenie Nr 88/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w przepisach:
- ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej ustawą;
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.)

Wydanie powyższego zarządzenia wynika z konieczności dostosowania treści umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie realizacji postanowień zawartych w Ocenie Skutków Regulacji do ustawy tj. w szczególności dotyczących przekazania świadczeniodawcom dodatkowych środków dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy.

W związku z powyższym niniejsze zarządzenie nie podlegało opiniowaniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA KOMPLEKSOWE

zawarty w ..................................................., dnia .......................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................ z siedzibą: ...................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

............................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ............. r. do dnia .............. r., wynosi maksymalnie ........................... zł (słownie: ............................................................................... zł).";

2) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ........................... zł (słownie: ......................................................... zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia ............. r. do dnia .............. r.,:

1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat, oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;

2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.";

3) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. W przypadku:

1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 2a pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej, lub

2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej lub

3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 2a, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.".

§  2.  Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§  3.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ANEKS DO UMOWY Nr...... /.......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE -

Kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej/Teleradioterapia protonowa/

Kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP-1)

(KLWSW/TP/KLRP-1)

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE -

Leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej

(LSPB)

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- w rodzaju ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE-

w zakresie: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży KOC I (KOC I)

zawarty w ..................................................., dnia .......................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................ z siedzibą: ...................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

............................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ............... r. do dnia .............. r. wynosi maksymalnie ........................... zł (słownie: .......................................................... zł).";

2) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ..................... zł (słownie: ............................................................ zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r.,:

1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;

2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.";

3) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. W przypadku:

1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 2a pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej, lub

2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej lub

3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 2a, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.".

§  2.  Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§  3.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ANEKS DO UMOWY Nr...... /.......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZNICTWO UZDROWISKOWE

zawarty w ..................................................., dnia .......................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................ z siedzibą: ...................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

............................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r. wynosi maksymalnie ........................... zł (słownie: .............................................................................. zł).";

2) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ........................... zł (słownie: ......................................................... zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r.,:

1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;

2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat."

3) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. W przypadku:

1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 2a pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej, lub

2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej lub

3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 2a, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.".

§  2.  Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§  3.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ANEKS DO UMOWY Nr...... /.......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - w rodzaju ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

w zakresie: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III)

zawarty w ..................................................., dnia .......................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................ z siedzibą: ...................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

............................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4 wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ............. r. do dnia .............. r. wynosi maksymalnie ........................... zł (słownie: ............................................................................... zł).";

2) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ........................... zł (słownie: ......................................................... zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r.,:

1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;

2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.".

3) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. W przypadku:

1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 2a pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej, lub

2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej lub

3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

– środki, o których mowa w ust. 2a, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.".

§  2.  Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§  3.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ANEKS DO UMOWY Nr...... /.......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

zawarty w ..................................................., dnia .......................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................ z siedzibą: ...................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

............................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  Strony zgodnie postanawiają, co następuje:
1) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ................ r. do dnia ............... r. wynosi maksymalnie ........................... zł (słownie: ..................................................... zł).",

b) ust. 2b otrzymuje brzmienie:

"2b. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ............................. zł (słownie: .................................................. zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia ............. r. do dnia .............. r.,:

1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;

2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat."

c) ust. 4b otrzymuje brzmienie:

"4b. W przypadku:

1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 2b pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej, lub

2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej lub

3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 2b, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.".

§  2.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  3.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

ANEKS DO UMOWY Nr...... /.......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - REHABILITACJA LECZNICZA

zawarty w ..................................................., dnia .......................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................ z siedzibą: ...................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

............................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ............... r. do dnia ................ r. wynosi maksymalnie ........................... zł (słownie: ......................................................... zł).";

2) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ........................... zł (słownie: ........................................................ zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia ............. r. do dnia .............. r.,:

1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;

2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.";

3) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. W przypadku:

1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 2a pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej, lub

2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej lub

3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 2a, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.".

§  2.  Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§  3.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

ANEKS DO UMOWY Nr...... /.......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

zawarty w ..................................................., dnia .......................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................ z siedzibą: ...................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

............................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ................... r. do dnia ................... r. wynosi maksymalnie ................... zł (słownie: ................................................................. zł).";

2) ust. 2b otrzymuje brzmienie:

"2b. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ........................... zł (słownie: ......................................................... zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r.,:

1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;

2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.";

3) ust. 4b otrzymuje brzmienie:

"4b. W przypadku:

1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 2b pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej, lub

2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej lub

3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 2b, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.".

§  2.  Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§  3.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

ANEKS DO UMOWY Nr...... /.......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

w ramach programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego

zawarty w ..................................................., dnia .......................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................ z siedzibą: ...................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

............................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r. wynosi maksymalnie ........................... zł (słownie: ............................................................................... zł).";

2) ust. 4b otrzymuje brzmienie:

"4b. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ........................... zł (słownie: ..................................................... zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r.,:

1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;

2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.";

3) ust. 6b otrzymuje brzmienie:

"6b. W przypadku:

1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 4b pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej, lub

2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej lub

3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 4b, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.".

§  2.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  3.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

ANEKS DO UMOWY Nr...... /.......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA

zawarty w ..................................................., dnia .......................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................ z siedzibą: ...................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

............................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  Strony zgodnie postanawiają, co następuje:
1) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r. wynosi maksymalnie ........................... zł (słownie: ..................................................... zł).",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ..................... zł (słownie: .......................................................... zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia ............ r. do dnia ........... r.,:

1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;

2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.",

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. W przypadku:

1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 4 pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej lub

2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, lub

3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 4, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.".

§  2.  Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§  3.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

ANEKS DO UMOWY Nr...... /.......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SYSTEMIE PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

zawarty w ..................................................., dnia .......................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................ z siedzibą: ...................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

............................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r. wynosi maksymalnie ........................... zł (słownie: ............................................................................... zł).";

2) ust. 3b otrzymuje brzmienie:

"3b. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ........................... zł (słownie: ......................................................... zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r.,:

1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;

2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.";

4) ust. 5b otrzymuje brzmienie:

"5b. W przypadku:

1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 3b pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej, lub

2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej lub

3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 3b, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.".

§  2.  Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§  3.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK Nr  11

ANEKS DO UMOWY Nr...... /.......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE SZPITALNE/

- LECZENIE SZPITALNE -

TELERADIOTERAPIA / BRACHYTERAPIA / TERAPIA IZOTOPOWA /TERAPIA PROTONOWA NOWOTWORÓW ZLOKALIZOWANYCH POZA NARZĄDEM WZROKU/

- LECZENIE SZPITALNE -

ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE

zawarty w ..................................................., dnia .......................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................ z siedzibą: ...................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

............................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r. wynosi maksymalnie ........................... zł (słownie: ............................................................................... zł).";

2) ust. 2b otrzymuje brzmienie:

"2b. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ........................... zł (słownie: ......................................................... zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia .......... r. do dnia .......... r.,:

1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;

2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.""

3) ust. 4b w brzmieniu:

"4b. W przypadku:

1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 2b pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej, lub

2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej lub

3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 2b, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.".

§  2.  Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§  3.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK Nr  12

ANEKS DO UMOWY Nr...... /.......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- LECZENIE SZPITALNE

W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM (SOR) / ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ (IP) SYMBOL 42 \f "Symbol" \s 12

zawarty w ..................................................., dnia .......................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................ z siedzibą: ...................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

............................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy, w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r., wynosi maksymalnie ........................... zł (słownie: .............................................................................. zł).";

2) ust. 2b otrzymuje brzmienie:

"2b. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ........................... zł (słownie: ......................................................... zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r.,:

1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;

2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.";

3) ust. 4b otrzymuje brzmienie:

"4b. W przypadku:

1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 2b pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej, lub

2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej lub

3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 2b, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.".

§  2.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  3.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK Nr  13

ANEKS DO UMOWY Nr...... /.......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

zawarty w ..................................................., dnia .......................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................ z siedzibą: ...................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

............................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r. wynosi maksymalnie ................... zł (słownie: ...................................................................................... zł).";

2) ust. 2b otrzymuje brzmienie:

"2b. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ........................... zł (słownie: ......................................................... zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia ............. r. do dnia ........... r.,:

1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;

2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.";

3) ust. 4b otrzymuje brzmienie:

"4b. W przypadku:

1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 2b pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej, lub

2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej lub

3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 2b, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.".

§  2.  Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§  3.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK Nr  14

ANEKS DO UMOWY Nr...... /.......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY LEKOWE

zawarty w ..................................................., dnia .......................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................ z siedzibą: ...................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

............................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:.

§  1.  Strony zgodnie postanawiają, co następuje:
1) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ................. r. do dnia ........... r. wynosi maksymalnie ........................... zł (słownie: ...................................................... zł).",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ........................... zł (słownie: .................................................... zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r.,:

1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;

2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.",

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W przypadku:

1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej lub

2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, lub

3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 3, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.".

§  2.  Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§  3.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK Nr  15

Wykaz produktów rozliczeniowych: świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy

L.p.Kod zakresuNazwa zakresuWaga punktowa świadczenia
100.9999.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy - system PZS1
203.9995.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy - oddziały szpitalne1
303.9997.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy Leczenie szpitalne - chemioterapia1
403.9996.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy - teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa1
503.9999.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy programy lekowe1
603.9994.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy - świadczenia wysokospecjalistyczne1
704.9998.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień1
805.9998.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy - rehabilitacja lecznicza1
903.9992.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy-leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe1
1008.9998.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy - lecznictwo uzdrowiskowe1
1111.9997.007.02Koszty świadczeń w zakresie pochodnych- Kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej/ Teleradioterapia protonowa/ Kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP-1)

(KLWSW/TP/KLRP-1)

1
1211.9998.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy-pompa baklofenowa1
1311.9994.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy - Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży1
1414.9998.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy - Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze1
1515.9998.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy- Opieka paliatywna i hospicyjna1
1603.9993.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy - Leczenie szpitalne świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR)/świadczenia w izbie przyjęć (IP).1
1711.9993.007.02Koszty świadczeń w zakresie pochodnych - Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/MI)1
1818.9992.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy - Centrum Zdrowia Psychicznego1
1911.9996.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy - świadczenia kontraktowane odrębnie1
Nazwa projektu

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniające zarządzenie Nr 88/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Data sporządzenia

30.10.2018

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Niniejsze zarządzenie ma na celu realizację postanowień zawartych w Ocenie Skutków Regulacji do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej ustawą, w zakresie zmiany wyceny świadczeń opieki zdrowotnej w sposób umożliwiający przekazanie świadczeniodawcom środków w zakresie pozostałych składników wynagrodzenia oraz pochodnych od tych składników leżących po stronie pracodawcy (w wysokości 80%).
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Publikacja zarządzenia umożliwi aneksowanie umów o udzielanie świadczeń ze świadczeniodawcami, którzy przekazali informację, o której mowa w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy, w terminach, o których mowa w art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 ustawy.
3. Podmioty, na które oddziałuje projekt
GrupaWielkośćŹródło danychOddziaływanie
OW NFZwszystkieAneksowanie umów
Świadczeniodawcy realizujący umowę o udzielanie świadczeńświadczeniodawcy, którzy przekazali informację, o której mowa w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy, w terminach, o których mowa w art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 ustawyZmiana poziomu finansowania świadczeń
4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Nie dotyczy
5. Skutki finansowe
Narodowy Fundusz Zdrowia szacuje wzrost nakładów na świadczenia związanych z wprowadzeniem niniejszego zarządzenia na 237 mln zł w 2018 r. i 475,96 mln zł w 2019 r.
6. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
7. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy
SYMBOL 42 \f "Symbol" \s 12 niewłaściwe skreślić