Dzienniki resortowe

NFZ.2020.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35/2020/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 12 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 w zw. z art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 27/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) urządzenia informatyczne lub oprogramowanie - urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wykorzystywane do:

a) przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, lub

b) udzielania porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.";

2) w § 3 w ust. 1 w pkt 3:
a) w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub",
b) dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) usług umożliwiających udzielanie porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.";

3) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej rozszerza katalog urządzeń informatycznych, oprogramowania oraz usług objętych dofinansowaniem o wydatki poniesione przez uprawnionego świadczeniodawcę na nabycie urządzeń informatycznych, oprogramowania oraz usług umożliwiających udzielanie porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA

I. 

DANE IDENTYFIKACYJNE UPRAWNIONEGO ŚWIADCZENIODAWCY

Nazwa
Adres siedziby
REGONNIP

II. 

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Nr umowy

III. 

LICZBA MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Liczba miejsc udzielania świadczeń lekarza POZ w umowie

IV. 

KWOTA WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA

zł:Słownie złotych:

V. 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO ŚWIADCZENIODAWCY, NA KTÓRY PRZEKAZANE ZOSTANĄ ŚRODKI

Dane posiadacza rachunku bankowego
Nr rachunku bankowego

VI. 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

1) spełniam warunki do otrzymania dofinansowania określone w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) wydatki poniesione na zakup urządzeń informatycznych lub oprogramowania, lub usług przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, lub usług umożliwiających udzielanie porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności objęte niniejszym wnioskiem o udzielenie dofinansowania zostały sfinansowane ze środków własnych, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł;

3) mam/nie mam1, możliwość odliczenia podatku VAT (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).

VI. 

ZOBOWIĄZANIE

Zobowiązuję się do:

1) wykorzystania dofinansowania zakup urządzeń informatycznych lub oprogramowania, lub usług przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, lub usług umożliwiających udzielanie porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności wyłącznie na cele wskazane w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Za wykorzystanie przyznanych środków rozumie się zakup, zapłatę oraz odbiór urządzeń informatycznych lub oprogramowania, lub usług przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, lub usług umożliwiających udzielanie porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;

2) stosowania procedur zawierania umów wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), chyba że świadczeniodawca nie jest zamawiającym w rozumieniu tej ustawy;

3) respektowania do upływu pięciu lat od dnia 1 stycznia 2021 r. prawa kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia sposobu wykorzystania przez świadczeniodawców dofinansowania udzielonego przez Fundusz;

4) przechowywania dokumentacji związanej z udzieleniem dofinansowania, w tym zwłaszcza dowodów zakupu lub wykonania usługi, przez okres co najmniej pięciu lat począwszy od 1 stycznia 2021 r., chyba że przepisy powszechnie obowiązujące przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji.

........................................................................................
Miejscowość i dataPodpis

osoby upoważnionej

do reprezentowania świadczeniodawcy

______________________

1 Niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Specyfikacja dofinansowania

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Sprawozdanie łączne z udzielonego świadczeniodawcom dofinansowania w miesiącu …………………………….. 2020 r.

grafika